ပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း 

ငဝ်ႈၸိုင်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းပီႊမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႈ ၼႆသေ မီး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဢိၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 13 December 2023 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ   ဝၼ်းပီႊမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႈ)  ယူႇတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႈ  ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပီႊၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ တင်းသဵင်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၼိမ်တူဝ်ၼိမ်ၸႂ် သူင်ႇမႅတ်ႉတႃႇပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လႆႈထူပ်းၺႃးၽေးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉပႃး ဝႃႈၼႆ။
ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆပၢင်ၵႅဝ်ႈမီးၼၼ်ႉ ယၢမ်း 06:30 – 06:50 မူင်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၶဝ်ဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ပွႆးသေ ယူႇတီႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ၽူႈၼိုင်ႈၸိုင်ႈ 3 ၸဝ်ႈ 1. လုင်းႁဵင်ပၼ်ႇတူႉလႃႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း၊ 2. ပေႃႈသႅင်ၸဵတ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပလွင်ႈ၊ 3. ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းသႅင်ႈ ၼိမ်တူဝ်ၼိမ်ၸႂ်သေ သူင်ႇမႅတ်ႉတႃႇ ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းလႆႈထူပ်းၽေး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။
ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းပီႊမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႈ ၵႂႃႇဝႃႈ “ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပီႊၵဝ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇ ပီႊမႂ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး ဝႃႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ လွင်ႈဢမ်ႇလီ ဢမင်ႇၵလႃႇ လွင်ႈၵဝ်ႇသဝ်ႈဝဝ်းမွင် တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈသဵင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼႂ်းပီႊၵဝ်ႇ၊ လွင်ႈလီမီးမင်ႇၵလႃႇ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတိူဝ်းတွၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၸွမ်းပီႊမႂ်ႇသေ  ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ပၼ်ႇပုတ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း တၢင်တူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈမေႃလႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ၸႂ်ၵဝ်ႇသဝ်ႈဝဝ်းမွင်တၢင်းလင်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈပွႆႇဝၢင်းဝႆႉၸွမ်းပီႊၵဝ်ႇသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃမီးၼမ်ႉၸႂ်မင်ႇၵႃႇလႃႇ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်တိူဝ်းတွၼ်းမႃးၸွမ်း ပီႊမႂ်ႇသေၵမ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ထူပ်းၽေးယၢၵ်ႈလူင်ဝႆႉယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းလႆႈလီလႆႈပဵၼ်ၶိုၼ်း” ၼႆယဝ်ႉ။
ဝၢႆးသေၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈ “တႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁဝ်းမီးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မီးၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်း တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈမီးလၢႆးၼပ်ႉဢၢၼ်ႇပီႊတႆး လႄႈပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆး ၼင်ႇဢၼ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇလုမ်ႈၾႃႉမီးၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်းၵေႃႈမီးမိူၼ်ပိူၼ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းလုတ်ႈႁၢမ်းယူႇၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢႃႇၼႃႇ တႃႇပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ” ၼႆယဝ်ႉ။
လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းလႆႈလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ “ပီႊမႂ်ႇပီႊၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်မွင်သဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇမီးၶုၼ် တႃႇတေပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဝၢႆးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၵေႃႈ ဢူဢၢႆသၢႆငဝ်းတႆး မွင်မႃးတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်းၼႆႉ တႄႇၼႆႉၵႂႃႇၼႃႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းႁဝ်း ႁဝ်းလူဝ်ႇသိုပ်ႇႁၵ်ႉသႃ ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းႁၢႆ ၾိင်ႈထုင်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးပူၵ်းတိုၼ်ႇၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း၊ ႁဝ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇယၢၵ်ႈၶီမွင်သေ တေဝၢင်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈထုင်းႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇထုၵ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ႁႃလၢႆးတၢင်းဢွၵ်ႇမၼ်းၵူၺ်း” ၼႆယဝ်ႉ။
ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၶိုၼ်းလႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိၵ်ႉပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇသေ ၶိုၼ်းလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၽႄၵုသူဝ်ႇ လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၼၼ်ႉ ဝၢႆးလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉယဝ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထႆႈႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ်သေ ပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း