ပၢင်ၵႅဝ်ႈၶုၵ်းၶွပ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 77 ပီႊတဵမ် တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ

မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 11 February 2024 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး ဢိၵ်ႇတင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းၶွပ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 77 ပီႊၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႃႇႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝၢင်းၼွႆႉ ဢယုထယႃး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈၶုၵ်းၶွပ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ယိူင်းၸူး လုၵ်ႈလၢၼ်ၵူၼ်းတႆး၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ​ပေႃးတေဢမ်ႇလူင်လိုမ်း၊ ​တေမီးလွင်ႈၶုၵ်းၸႂ်လႆႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်​တႄႇမႃးတီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၵမ်းသွင် ၼႂ်းပီႊ 1947 လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းထီႉ 7 ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။

ယဝ်ႉ​ၵေႃႈ ၵွပ်ႈမီးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းထီႉ 7 လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ ပီႊ 1947 ​လႄႈ ၸင်ႇ​တေၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ ပီႊ 1947 လႆႈ၊ သမ်ႉၵွပ်ႈမီးလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်လႄႈ ၸင်ႇတေၵိူတ်ႇမီးမႃး ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပီႊ 1948 ၼၼ်ႉလႆႈၼႆၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆးလႆႈႁူႉၸွမ်းၼႆယူႇ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ​ၵေႃႈ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးပႃး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းမႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆႈလ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပလွင်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်း ႁူမ်းတင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶ​လႄႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢိၵ်ႇတင်းဢႃးၸၢၼ် မႁႃႇၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆးလၢႆလၢႆတီႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း​လႄႈႁပ်ႉဢဝ်ပဵၼ်ပိုၼ်ႉ ႁူႉသုၼ်ႇတူဝ် သုၼ်ႇမုၵ်ႉၸုမ်းၵႂႃႇႁင်းၽႂ်မၼ်း လွင်ႈဝႃႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ​လႄႈ ၽဵင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၶွင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၵွႆး၊ ပဵၼ်ၶွင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မီးၸမ်ၸမ် 20 ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆယူႇ။

မိူဝ်းၼႃႈ​ထႃႇပၢႆ​ၵေႃႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တုင်းၸိုင်ႈတႆး ၽဵင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း လီဢွၼ်ၵၼ်ယွမ်းႁပ်ႉ​လႄႈၼပ်ႉယမ် ပႅင်းမႅတ်ႇပႂ်ႉပႃးယုၵ်ႉယွင်ႈၵၼ်မၼ်ႈမၼ်ႈ​ၼႆ​ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ယိူင်းဢၢၼ်းၼင်ႇၼႆ​သေ ၸင်ႇမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉ ဝၼ်းထီႉ 11 လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ ၼႂ်းပီႊ 2024 ၼႆႉ ၵွပ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုဝ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၼႆၼၼ်ႉယူႇ။ ပီႊၼႆႉ ပဵၼ်ပီႊထူၼ်ႈ 2 ယဝ်ႉလႆႈႁူႉယိၼ်းၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း