ပၢင်ၶူၼ်ႉၶႆႈ/တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ “ပရိယၢတ်ႈတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလ” ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (22)

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွၼ်ႈသူး ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈဢွင်ႇၸၼ်ႉလိၵ်ႈ လႄႈ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း၊ ၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းလႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ် ၼႂ်းဝၼ်းသိၼ်လူင် လိူၼ်သၢမ်မူၼ်း။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 16-19 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 5-8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ တိူၵ်ႈသွၼ်ထမ်းပရိယၢတ်ႈ ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶူၼ်ႉၶႆႈ/တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ “ပရိယၢတ်ႈတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလ” ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ၊ ပွၵ်ႈၵမ်း (22) ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၶူၼ်ႉၶႆႈ/တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယၢတ်ႈၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇမူႇပိူင် ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶ ၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင်သေ၊ ပူင်သွၼ်ပၼ် တီႈၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၶဝ်ၵူႈပီႊပီႊ ၼႂ်းပီၼႆႉၵေႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်သွၼ် ၶွပ်ႈတဵမ်ၼိုင်ႈပီႊယဝ်ႉလႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတင်းသဵင်ႈ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶူၼ်ႉၶႆႈ/တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယၢတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူႈပီႊပူၼ်ႉမႃးတႄႉ သင်ဝႃႈ ၶူၼ်ႉၶႆႈ/တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉၼႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ/တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းပီႊၼႆႉ ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶူၼ်ႉၶႆႈ/တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈပရိယၢတ်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 26 February 2021 ဝၼ်းလိူၼ်သၢမ်မူၼ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တွၼ်ႈသူး ၵၢပ်ႈတၢၼ်းၽိုၼ်ဝႂ်လိၵ်ႈ လႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉလိၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်တွၼ်ႈသူး ဝၼ်းသိၼ်လူင် လိူၼ်သၢမ်မူၼ်းၼၼ်ႉ မီးပႃးထႅင်ႈၶပ်ႉမၢႆ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင် မိူၼ်ၼင်ႇ 1. ပၢင်လူႇတၢၼ်း ပူႇၸေႃႇမႆႉၽိူၵ်ႇလူဝ်ၶၢဝ်၊ 2. ပၢင်လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈယႃႇၵူႉ ဝၼ်းလိူၼ်သၢမ်မူၼ်း၊ 3. ပၢင်တွၼ်ႈသူးယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉလိၵ်ႈ လႄႈ 4. ပၢင်လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇ ယွၼ်းသူးပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် “ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး” ၸိူဝ်းလႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဝိၺိၼ်ၶႂၼ်ငဝ်းၶဝ်ၸဝ်ႈ ၵႂႃႇႁွတ်ႈထိုင် ၽုင်ႇသုၵတိ တီႈၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇသေၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶူး ၶေႇမိၵ (မိူင်းၼၢႆး) တိူၵ်ႈသွၼ်ထမ်းပရိယၢတ်ႈ ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လႆႈမဵတ်ႉတႃႇႁေႃးပၼ် တီႈပွင်ႇပရိယၢတ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်းလီ ဢၼ်လႆႈသုမ်ၵေႃႇမႆႉလူဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၽွၼ်းလီ ဢၼ်လႆႈလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈယူႇၵူႉ ဝၼ်းလိူၼ်သၢမ်မူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်လူႇတၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်သၢမ်မူၼ်းၼႆႉ လႆႈတႄႇၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 08:30 မူင်း ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:00 မူင်းသေ မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းတင်းၼမ်လႄႈ ၸုမ်းပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉ ဢၼ်ယူႇတီႈမိူင်းၶွၼ် လၢႆလၢႆၵေႃႉ လၢႆလၢႆၸဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈႁွမ်းငိုၼ်းလူႇတၢၼ်း ႁူမ်ႈႁဵတ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း