ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (77) ပီႊ လႄႈသင်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပေႃးတေၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်လႆႈလီလႄႈ ယၢၼ်ႁၢင်ႇၽေးလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းႁၢၼ် လႆႈဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၶႄႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းသေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇထီႉ 8 -10 February 2024 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ထိုင်လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းႁၢၼ် လႆႈဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် တီႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး ၼႆသေ မီးၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ယိင်းၸၢႆး 12 ၸုမ်း (ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်) ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇသေ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ တပ်ႉၸုမ်း 756 လႆႈႁပ်ႉသူးထီႉ 1 ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈၸုမ်းၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်သၢင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လႆႈႁပ်ႉသူးထီႉ 2 လႄႈ ၸုမ်းၶူးသွၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႆႈႁပ်ႉသူးထီႉ 3 ၵႂႃႇသေ ၼႂ်းၸုမ်းၼၢင်းယိင်းသမ်ႉ ၸုမ်း Doi friend လႆႈထီႉ 1 ၊ ၸုမ်းၽုၼ်ႇမုၵ်ႉ လႆႈထီႉ 2 လႄႈ ၸုမ်း Heng Over လႆႈသူးထီႉ 3 လႄႈၸုမ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ႇ လႆႈႁပ်ႉသူးၼမ်ႉၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼုမ်ႇၸၢႆးၼႂ်းၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းႁၢၼ် လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ “ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းႁၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးထုၼ်းမိၼ်ႉ၊ ၸၢႆးသၢမ်လၢဝ်၊ ၸၢႆးဢွင်ႇလူႇ  လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၵူႈၵေႃႉ ႁူမ်ႈႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ်ၵၼ်သေ လႆႈဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းဢေႃႈ၊ တီႈလႆႈၸတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ်  (77) ပီႊၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ႁႂ်ႈယၢၼ်ႁၢင်ႇလဝ်ႈ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢေႃႈ၊ ယူႇတီႈၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈႁူမ်ႈႁႅင်းႁၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းဢေႃႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ မႃးႁူမ်ႈႁႅင်းၸွမ်းၵေႃႈမီးယူႇၶႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈမႃးၸွႆႈငိုၼ်းတွင်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈမႃးၸွႆႈၼမ်ႉၵိၼ် လႄႈ Ice Cream ၸိူဝ်းၼႆႉ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ပေႃးထိုင်ၶိင်ႇၶၢဝ်းပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး၊ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ၊ ပွႆးၶဝ်ႈဝႃႇဢွၵ်ႇဝႃႇ၊ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၶိင်ႇလႂ်ၶၢဝ်းၼၼ်ႉသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်၊ မၢၵ်ႇသွင်းဝၢႆ ဢိၵ်ႇၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈလႄႈ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး  ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း