ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ ဢႃႇယုၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 58 ပီႊ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 November 2022 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်လပ်း ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ပဵၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ ၼႆသေ တၵႃႇသတ်ႉထႃး ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ  ထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸရေးလူင် ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈမူၼ်ႇ ပွၵ်ႉဢွင်ႇ မဵတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်လူႇတၢၼ်း ၵၼ်ႇတေႃး၊ ႁပ်ႉသိၼ်၊ တၢင်ႇသွမ်း ၽြႃးလႄႈ သွမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ ၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ဢႃႇယုၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 58 ပီႊသေ ယွင်ႈၵုင်ႇႁႃႈၸဝ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ ၸရေးသၢင်ႇပႃႉဢူး ဝၢၼ်ႈဢွႆႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ လႆႈႁေႃးလိၵ်ႈ မုတိတႃ ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးလူင်သေ ၵၼ်ႇတေႃးလူပ်းလင် ယွၼ်းသူးပၼ်ၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ ယဝ်ႉလႄႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ သိမ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း