ပၢင်ႇသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃး ထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းတၢႆၼမ်

ပၢင်ႇၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်း ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းလူၺ်ႈမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးလႄႈ မီးၵူၼ်းသိုၵ်းတၢႆၼမ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 February 2024 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၽွင်းယၢမ်းၵူၼ်းသိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃး ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ တီႈၼႂ်းပၢင်ႇၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ယူႇၸမ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ Trudovsky  ပွတ်းတွၼ်ႈတူဝ်းၼႅတ်ႇသ်ၶ် မိူင်းယူႇၶရဵၼ်းပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇရၢတ်ႉသျႃးယိုတ်းသိမ်းလႆႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းလူၺ်ႈမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး 2 လုၵ်ႈသေ မီးၵူၼ်းသိုၵ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 60 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇရၢတ်ႉသျႃးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ပိုတ်းယိုဝ်းၼႆ ၼၼ်ႉတႄႉ ၼႂ်းလၢႆးငၢၼ်းၶၢဝ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈပႃး ၵူၺ်းၵႃႈ လုၵ်ႉတီႈၶူင်ႉသၢင်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး HIMARS ၶွင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ယိုဝ်းလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းယူႇၶရဵၼ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၸွမ်းသင်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24 February 2024 ၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ ၵၢင်ရၢတ်ႉသျႃး တင်း ယူႇၶရဵၼ်း တေၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီႊယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ (EU) ဢၼ်မီးလုၵ်ႈၸုမ်းယူႇ 27 ၸိုင်ႈမိူင်း တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တေပၼ်တၢမ်ႇ ၶွမ်ႈသပိတ်ႈ ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇၵူၼ်းလႄႈ ၶွမ်ႈပၼီႇ 200 ပၢႆ ႁူမ်ႈပႃး ၶွမ်ႇပၼီႇမိူင်းၶႄႇ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်မီးလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ တေဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းပၢင်တိုၵ်း ရၢတ်ႉသျႃး တင်း ယူႇၶရဵၼ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီႊၼႆႉသေ ပၼ်တၢမ်ႇၶွမ်ႈသပိတ်ႈရၢတ်ႉ သျႃးထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23 February 2024 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈရၢတ်ႉသျႃးၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်း ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ ၵေႃႈလႆႈပၼ်တၢမ်ႇ ၶွမ်ႈသပိတ်ႈ ရၢတ်ႉသျႃးမႃးယဝ်ႉ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း ၸဵမ်ဢဝ် ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ၊ ယေးငိုၼ်း၊ ၶွမ်ႇပၼီႇ လႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ရၢတ်ႉသျႃး ဢိၵ်ႇတင်း ယိုတ်းသိမ်းဢဝ်ဝႆႉၶူဝ်းၶွင်ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈရၢတ်ႉသျႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း