ပၼ်ႁႃလွင်ႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ လီၵႄႈလိတ်ႈတီႈငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈတေႃဢၼ်တႄႇပဵၼ်မႃး

ၶၢင် ႁဵတ်းႁိုဝ်လႆႈမိူင်းမႃး တႆးႁဝ်းသမ်ႉႁဵတ်းႁိုဝ်သုမ်းမိူင်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၶၢင် ၶဝ်တေယွၼ်းၸႄႈမိူင်းၼၼ်ႉ တႆးႁဝ်းသမ်ႉႁဵတ်းသင်ဝႆႉ? မိူဝ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငၢမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယူႇၼၼ်ႉလူး တႆးႁဝ်းၶႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသင်ဝႆႉလႃႇ? မိူဝ်ႈလဵဝ်လူး ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းယွၼ်းၸႄႈမိူင်းယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉလူး တႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉႁဵတ်းသင်ဝႆႉ? ပေႃးပဵၼ်ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉတႃႇတေယွမ်းၼွမ်းၶဝ်ႈဢုပ်ႇၵၼ် ၵုမ်ႇဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းပဵၼ်ယႂ်ႇၵူၺ်းလႄႈ တေဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈ လွင်ႈတူၵ်းသုမ်း။

ပၼ်ႁႃလွင်ႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ လီၵႄႈလိတ်ႈတီႈငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈတေႃဢၼ်တႄႇပဵၼ်မႃး

သင်မႃးတူၺ်းၶိုၼ်းပိုၼ်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၸိုင် မၼ်းလီၸႂ်လဵၵ်ႉတၢင် ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းတေႉတေႉ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း တိုၵ်းၶိုၼ်းမၢၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းယူႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင် ႁႅင်းသိုၵ်းၼႆၵေႃႈဢမ်ႇမီးၼမ် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တႃႇတေလိုပ်ႈလမ်းၶိုၼ်း သိုၵ်ႈမၢၼ်ႈ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တႆးႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင်ဝႆႉ  မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၶၢင်ၶဝ်သမ်ႉပေႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း  ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် မၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ၵႅၼ်ႇၶႅင်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈမႃးၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶၢင်လႆႈသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၸွႆႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်းတိုၵ်းၶိုၼ်းမၢၼ်ႈမႃး၊ ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း လႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်ၶဝ် ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငၢမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃၶေႃသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 1892 ၼၼ်ႉ ဢင်းၵိတ်ႉၶဝ် ၸင်ႇတႄႇမၵ်းမၼ်ႈၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငၢမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်ၵႂႃႇၼႆယူႇ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉမႃး ၶၢင် ၸင်ႇသိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝၢႆးသေ သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉၵူၺ်း လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ပိူင်တႅၵ်ႈ တူဝ်ယၢင်ႇလီ တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်တေႉတေႉၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းသင်လႄႈၶႃႈဝႃႈၼၼ်လႃႇပေႃးၼႆ ႁဝ်းမႃးတူၺ်းၶိုၼ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငၢမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝ ၼႆၶႃႈလႄႈ ပိူၼ်ႈပႆႇမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၸႄႈမိူင်း ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉၶဝ်မီးႁႅင်းသိုၵ်း ႁႅင်းငိုၼ်း ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၶိုၼ်းလႆႈလႄႈ တႆးႁဝ်းၶႃႈပေႃးဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈဝႃႈ မိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆမႃးၶႃႈယဝ်ႉ၊ တႆးႁဝ်းမၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးလၢတ်ႈၵႂၢမ်းသိုဝ်ႈသမ်ႉၸႂ်လမ်သႆႈၵမ်ႇ ၵႆႉမီးတေႃးသ တေႃႇပိူၼ်ႈၵူၺ်းသေ မိူၼ်ပိူၼ်ႈဝႃႈႁင်းႁဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉလီလီ ၶေႃႈၵႂၢမ်းမၢင်ၶေႃႈၼႆႉ “ထုၵ်ႇၸႂ်မီ ဢမ်ႇလီၸႂ်ၽိုင်ႈ” ၼႆၶႃႈလႄႈ တေတႅမ်ႈၼႄပွတ်းပွတ်းၼင်ႇၼႆ၊ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်တႆးၵူႈၵေႃႉ ၵူႈမိူင်း တႄႇဢဝ်ပီႊၼႆႉၵႂႃႇ ႁႂ်ႈတႆးပဵၼ်ၵူၼ်းတႆး ဢၼ်ႁူပွင်ႇတႃလႅင်း ပဵၼ်တႆးလႅတ်းတႆးသႅဝ်း ပဵၼ်တႆးဢၼ်မေႃဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇ သေၵမ်း။

ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်းၶိုၼ်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တီႈတေႉမၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် ၶဝ်ၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉ ၸဵမ်ပၢၼ်ပူႇပၢၼ်မွၼ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ပိူၼ်ႈဢဝ်လွၵ်းလၢႆးလႂ်သေ ၽၢတ်ႇၽႄဢွၵ်ႇမိူင်းတႆးႁဝ်းၵႂႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇပီႈၼွင်ႉ ဝ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းမႃးၸဵမ်လႂ်ပုၼ်ႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဝ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႆႈမႃး သုၼ်ႇၽွင်းငၢမ်းႁင်းၶေႃ  ၶဝ်တေႁဵတ်းႁိုဝ် ယွၼ်းၸေႈမိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တီႈတေႉမၼ်း မိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇယွၼ်းတီႈၽႂ် ႁဵတ်းသင်လႄႈဝႃႈၼၼ်လႃႇပေႃးၼႆ ယွၼ်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ မီးမိူင်းႁင်းၶေႃၶေႃ မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်လႂ် ႁဝ်းမႃးႁဵတ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်သေ ၸင်ႇပဵၼ်သုၼ်ႇၼိုင်ႈၶွင်မိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉႁဝ်းၶဝ် ၽွင်းငၢမ်းယူႇၼၼ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉလူး ၸွင်ႇမႅၼ်ႈၶႃႈႁိုဝ်  ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၼၼ်ႉသေ တႆးႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈမၢၼ်ႈသေ ဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းမႃးၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း မိူဝ်ႈၽွင်းပၢၼ်ၼၼ်ႉ သင်ႁဝ်းၶႃႈ မီးႁႅင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပေႃးၼႆ တႆးႁဝ်းၶႃႈႁိုဝ်တေ ဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၸွမ်းမၢၼ်ႈၶႃႈလႃႇ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉၵႃႈတိုၼ်းၶႂ်ႈမီးမိူင်းႁင်းၽႂ်မၼ်း လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇသပ်းလႅင်းၼမ်ၼႆၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းဝူၼ်ႉဝႃႈ ၵူႈၵေႃႉတိုၼ်းတေပွင်ႇၸႂ် ႁင်းၽႂ်မၼ်း၊ ပေႃးဝႃႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၼႆၵေႃႈ မိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းလဵဝ်ၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈၽွင်းတုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇဝူၼ်ႉ တႃႇတေဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၸွမ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း ဢဝ်လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ သင်ဢဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ 10 ပီႊ ဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ်ၼႆၵေႃႈ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈၼႆသေ ပၢႆးဝူၼ်ႉၸဝ်ႈၾႃႉတႆးႁဝ်းၶႃႈမၢင်ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ပႆႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်း သမ်ႉပေႃးလၢတ်ႈၶိူဝ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇယဝ်ႉလႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်ထၢင်ႇထိူမ်လွင်ႈၼႆႉမႃး၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉႁဝ်းၶဝ် ပေႃးလႆႈထဵင်ၵၼ်မႃး ၼင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉဢမ်ႇသႄႉၶိုၼ်းၶိူဝ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈသုမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး တႆးႁဝ်းၶႃႈ ယူႇၸွမ်းသၽႃႇဝ မႃးလူၺ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၶီတၢင်းမႆႈသင် လွင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇ တႅၵ်ႇၸတ်ႉ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၼပ်ႉတေႃႈမီးမႃးသေပွၵ်ႈ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉလူး ယွၼ်ႉလွင်ႈသင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ႁဝ်း ပိူင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၶႃႈလႃႇ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လီဝူၼ်ႉၶိုၼ်းယူႇ။ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၼ်းတႆး−ဝၼ်းၶိူဝ်းမိူင်းတႆး−ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး၊ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈပွင်ႇမၼ်းတႄႉ ၵႂႃႇတၢင်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ်သမ်ႉႁွင်ႉၼိုင်ႈမဵဝ်း လွင်ႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇ ၵူၺ်းၵေႃႈ မႃးထဵင်ၵၼ် ဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ ဢဝ်တေႃးသ ၽုၵ်းသႂ်ႇပၼ်ၵၼ်မႃး။  ဝၢႆးသေသိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈသွင်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးႁဝ်းၶဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈႁူမ်ႇၾႃႉ(သႅၼ်ဝီႁွင်ႇ)၊ ၸဝ်ႈသိူဝ်ႁူမ်ႇ(သႅၼ်ဝီၸၢၼ်း)၊ ၸဝ်ႈၶုၼ်ပၢၼ်းၸိင်ႇ(ၼမ်ႉသၼ်ႇ)၊ ၸဝ်ႈၶမ်းသိူၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ (ယွင်ႁူၺ်ႈ)၊ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ(မိူင်းၼွင်) ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း(မိူင်းပွၼ်)၊ ၸဝ်ႈၶုၼ်လေႃႉ(ႁူဝ်ပူင်း)၊ ၸဝ်ႈၶုၼ်ဢွင်ႇ(မေႃႇ)၊ ၸဝ်ႈမူဝ်းၵျေႃႇ(ပၢင်လွင်း) ၸဝ်ႈဝုၼ်းၵျီႇ (ပၢင်းတြႃႉ)၊ ထိုင်မႃးၼႂ်းပၢၼ်သူၵဝ်ႁဝ်းႁႃးၼႆႉသမ်ႉ ၸိုင်သမ်ႉယဵၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵႂႃႇ ၸဝ်ႈထုၼ်းၸိင်ႇ(ပူၺ်ႇလႃႈ)၊ ၸဝ်ႈထုၼ်းဢေး(သႃမိူင်းၶမ်း)၊ ၸဝ်ႈထုၼ်းယဵၼ်ႇ(ၼမ်ႉၶူၵ်ႉ−ၼွင်မွၼ်)၊ ၸဝ်ႈၶုၼ်မင်း (ပၢင်မီ)၊ ၸဝ်ႈၶုၼ်သွင်း(ၵျူင်း) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးႁဝ်း ဢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် (ဢၼ်ႁူမ်ႈၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်းမၢၼ်ႈ ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈမီးတၢင်းႁၼ်ထိုင် ပိူင်ႈၵၼ်ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်းမႃးၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ “မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈၾႃႉၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း လႄႈထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းသေ တေဢၢၼ်းဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၸွမ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸဝ်ႈၾႃႉၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ဢၢၼ်းၶႂ်ႈပူၵ်းတင်ႈမိူင်းႁင်းၶေႃ ယွၼ်ႉဝႃႈတႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပႆႇဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ပေႃးလႆႈယွမ်းၼွမ်းၸူးၶဝ်ၵူႈလွင်ႈ ပေႃးႁွမ်းမႃးယဝ်ႉ ယူဝ်တေလုၵ်ႉဢမ်ႇလႆႈ ႁူဝ်ၸပ်းၽၢၵ်ႈဝႆႉတႃႇသေႇၵူၺ်းယူဝ်ႉ” ၼႆသေ သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၾႃႉႁဝ်းၶဝ် လႆႈတႅၵ်ႈၸတ်ႉၵၼ်မႃး၊ ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈသမ်ႉ ပိူၼ်ႈတေဢဝ်ႁဵတ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇ ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆလႄႈ သဵင်ၵၢင်ၸႂ်မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈပႃးၵႂႃႇၽၢႆႇဢၼ်ဝႃႈ သင်တေလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၶိုၼ်းယူႇၸိုင် ထုၵ်ႇလီဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၸွမ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆမႃးယူႇယဝ်ႉ၊ ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်း ၸွမ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ မုင်ႈႁၼ်ဝႃႈ “ၶဝ်ၽွမ်ႉတေပၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းၶိုၼ်း ၼႆသေတႃႉ ၵူဝ်ၶဝ်ပႅတ်ႉလႅၼ်ႁဝ်း မိူဝ်ႈပႆႇဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၸွမ်းၵၼ်ၼႆႉ မၢၼ်ႈၶဝ်ပေႃးလၢတ်ႈယူႇမႅၵ်းမႅၵ်းယဝ်ႉဝႃႈ လွင်ႈတေပၼ် ႁဝ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉ ယူဝ်တေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈ မၢင်ႇၵိူဝ်းတေယွၼ်းဢဝ်ၶိုၼ်း တီႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵူဝ်လႆႈသုမ်းလၢႆလၢႆ” ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးႁဝ်းၶဝ် လႆႈတူၵ်ႇထဵင်ၵၼ်မႃး၊ ၵမ်းလိုၼ်းမႃးတႄႉ ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပွၼ် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉယွင်ႁူၺ်ႈ ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈၶိုၼ်းမၢႆၽိုၼ်လိၵ်ႈ သေ သူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၶိုၼ်း တီႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်းဝႃႈ ဝၢႆးသေဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ သင်ၶႂ်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၶိုၼ်း ၼႆယူႇ၊ ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ၸင်ႇလႆႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၢင်လူင်ၵႂႃႇ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ တႄႇသုမ်းဝၢၼ်ႈသုမ်းမိူင်းမႃး ဝႃႈၼႆၵေႃႈထၢင်ႇတေဢမ်ႇၽိတ်းသင်။

တႅမ်ႈ−ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ

ဢၢင်ႈဢိင် − ပပ်ႉ ရႃႇၸဝၢင်းလႄႈသိူၵ်ႈမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၽွင်ႈ

*** ပွင်ႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်သုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း။