မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢင်ႉသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းသေ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႂ်ႇ

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆးဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 March 2023 (ဝၼ်းလိူၼ်သီႇလပ်း ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႇယုတ်း ၸၼ်းဢူဝ်းၶျႃး လႆႈယိုၼ်ႈတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈထိုင် ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းမိူင်းထႆး ပႃးထီႉ (10) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တေလၢင်ႉသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း(ယုပ်းသၽႃး) သေ တေၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႂ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်းထႆးမီးဝႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈမႂ်ႇ ၸွမ်းလွၵ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်းထႆး မတ်ႉတႃ 103 လႄႈ 175 မီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ မတ်ႉတႃ 1  “ၶေႃႈသင်ႇလၢင်ႉသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း(ယုပ်းသၽႃး) ပီႊသႃႇသၼႃႇ 2566 ၼီႈ”၊ မတ်ႉတႃ 2 “ၶေႃႈသင်ႇၼႆႉ တႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်”၊ မတ်ႉတႃ 3 “ႁႂ်ႈလၢင်ႉသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း(ယုပ်းသၽႃး)သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မႂ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ”၊ မတ်ႉတႃ 4 “ႁႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မၵ်းမၼ်ႈမႃး ဢၼ်တေဢမ်ႇလႆႈယွမ်း 45 ဝၼ်း လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ပူၼ်ႉ 60 ဝၼ်း ၼပ်ႉတႄႇဢဝ်ဝၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢင်ႉသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း” လႄႈ မတ်ႉတႃ 5 “ႁႂ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈသင်ႇမီးမႃးၼၼ်ႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း