မိူင်းလၢဝ်းတႄႇထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သွင်ၵေႃႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း

မိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းလၢဝ်းၵေႃႈ တႄႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆ ၽၢႆႇယူႇလီ မိူင်းလၢဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 24 March 2020 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ ၼၼ်ႉၼင်ႇၼႆ။

မိူင်းလၢဝ်းတႄႇထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သွင်ၵေႃႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း

ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇယူႇလီ မိူင်းလၢဝ်း Phouthone Moungpak လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းလၢဝ်းတႄႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သွင်ၵေႃႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း၊ တင်းသွင်ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်းသေ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉတႄႉ တႄႇတိတ်းၸပ်းမႃးတီႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းလၢဝ်းတႄႇထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သွင်ၵေႃႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း

ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 36 ပီႊ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် သူင်ႇၶႅၵ်ႇဢႅဝ်ႇလႄႇမိူင်း (Tour Guide) ပွတ်းႁွင်ႇမိူင်းလၢဝ်းလႄႈ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးၸိူဝ်းၼႆႉ၊ တႃႇထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 28 ပီႊ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်းသေ ယၢမ်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁူင်းၵၢၼ် လိုဝ်ႈသဝ်း တီႈမိူင်းထႆးမႃး ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ တင်းသွင်ၵေႃႉ လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈ ႁူင်းယႃသေ မေႃယႃၶဝ် ပႂ်ႉတူၺ်းလုမ်းလႃးပၼ် လီငၢမ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ဢေးသျႃး 10 မိူင်းၼႆႉ မိူင်းလၢဝ်းပဵၼ်မိူင်း ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်သေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းၵုၼ် ဢေးသျႃးၵေႃႈ မီးလွင်ႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မူတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း