မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ၶွမ်ႈသပိတ်ႈ ၶွမ်ႈပၼီႇဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ လႄႈ ဢိင်းၵိတ်ႉ လႆႈဢွၵ်ႇပိူင်ၵၢၼ် ပၼ်တၢမ်ႇ ၶွမ်ႈသပိတ်ႈတေႃႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ လႄႈ ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇၵူၼ်း ၸိူဝ်းၵမ်ႉၸွႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 1 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၽၢၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပိူင်ၵၢၼ်ၶွမ်ႈသပိတ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေယိူင်းပဝ်ႉမၢႆတႃႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ 4 ဢၼ် လႄႈ ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇၵူၼ်းထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ပွတ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၵုၼ်ဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႈသပိတ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇႁႅင်းထၢတ်ႈ လႄႈ ၵႅတ်ႉသ်သၽႃႇဝ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Myanma Oil and Gas Enterprise) ဢၼ်ႁႃငိုၼ်းတီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေ သူင်ႇၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ထႅင်ႈ 3 ၶွမ်ႇပၼီႇသမ်ႉ ၸွႆႈၸတ်းႁႃၶိူင်ႈယိပ်း တင်း ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်တၢင်ႇၸိူဝ်း ပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းဢင်းၵိတ်ႉၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိူင်ၵၢၼ်ၶွမ်ႈသပိတ်ႈ ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတေႃႇ ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇၵူၼ်း 5 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇပႃးထႅင်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ 1 ဢၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းပၼ်တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သူင်ႇၵုၼ်ႇ ဢၼ်ႁၢမ်ႈဢဝ်ၶဝ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၼ်တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽၢႆႇတၢင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွမ်ႈသပိတ်ႈ ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတေႃႇ ၽူႈၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈလႄႈ ဝၢႆးသေတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇၵေႃႈ ယၢမ်ႈလႆႈၶွမ်ႈသပိတ်ႈ တေႃႇပူၵ်ႉၵူဝ်ႇၵူၼ်းတႃႇ 95 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်းၶွမ်ႇပၼီႇ 63 ဢၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း