မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၵတ်းလူၼ်ႉလိူဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢႆၼမ်

ၶၢဝ်းၵတ်းပီႊၼႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ထူပ်းၺႃးၾိင်ႈၾႃႉရႃႇ သီႇ ၵတ်းႁႅင်းပူၼ်ႉတီႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 124 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆးငၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 January 2023 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) တီႈၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈထူပ်းၺႃး ၶၢဝ်းၵတ်းဢၼ်ၵတ်းႁႅင်းတီႈသုတ်း ၼႂ်းႁွပ်ႈ 10 ပီႊပၢႆ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 124 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း သတ်းလဵင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႈ လူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 70,000 တူဝ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၽေးသၽႃႇဝ မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသ တၢၼ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးလႆႈလႄႈ လႆႈသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ယူႇၸွမ်းသၼ်လွႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလူင်းၵိုတ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၾိင်ႈၾႃႉ ရႃႇသီႇ တေမႆႈၶိုၼ်ႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမႆႈၸႂ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉတၢႆ ဢၼ်ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်တေပဵၼ် ၵူၼ်းလဵင်ႉပႄႉ. ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ၊ ယူႇၸွမ်းသၼ်လွႆ ယွၼ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း ထုၵ်ႇၺႃးမူၺ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူတ်ႉၶမ်၊ လူတ်ႉတိတ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈထိုင် ႁူင်းယႃလႆႈလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉၵတ်းႁႅင်းပူၼ်ႉတီႈသေ လူႉတၢႆၵေႃႈမီးလၢႆလၢႆၵေႃႉ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇၼႆႉ ၵႆႉထူပ်းၺႃးၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ဢၼ်ၵတ်းႁႅင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းတီႈသုတ်း ၼႂ်းႁွပ်ႈ 10 ပီႊ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း