မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁႃႈၵေႃႉယဝ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ ပွၵ်ႈဝၢႆႇၶိုၼ်းတင်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ မီးလွင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 တင်းမူတ်း 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁႃႈၵေႃႉယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 27 March 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 01:45 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ “ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းပဵၼ် 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈမီးဢႃႇယု 33 ပီႊ လုၵ်ႉတီႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်သေပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း လႄႈ လႆႈၶိုၼ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃၵၢၼ်ႇတေႃႇၼတီႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 25 March 2020 ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ မီးဢႃႇယု 69 ပီႊ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်ႇသႃႇတီႈ မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး သေ မႃးဝႄႉတီႈ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ 4 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းလႄႈ လႆႈၶိုၼ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 25 March 2020 မိူၼ်ၵၼ်။

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 5 ၵေႃႉ (ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး) ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈမိူင်း ဢိင်ႇၵလၢၼ်ႇ ၊ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၊ သိင်ႇၵပူဝ်ႇလႄႈ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး သေ လႆႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း  ပွၵ်ႈမႃးဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပေႃးတေလွတ်ႈၽေး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ  ယူႇတီႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၊ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လၢႆမူႇၸုမ်းၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉသတိတင်းၼမ် လႄႈ  သေႃႇၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇၽႂ်မၼ်းသေ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မီးလွင်ႈမူတ်းသႂ် လႄႈ ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၵႂႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 March 2020 ၼႆႉၵေႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း