မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈ

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 September 2023 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၵုမ်းၵမ်ၶွင် တိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) သေ မီးလုၵ်ႈတပ်ႉ လႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလၢတ်ႈဝႃႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA တေဢမ်ႇလူႉၵွႆၵႂႃႇ လႄႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်မီးၵိုၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ  NCA ၼၼ်ႉ ၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃယူႇ၊ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 15 October 2023 လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA တေၶွပ်ႈတဵမ် 8 ပီႊယဝ်ႉလႄႈ တေဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇယူႇ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁႂ်ႈၸွႆႈၵုမ်းထိင်းပႃး လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇသေ ႁႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းပႃးလၢႆလၢႆၽၢႆႇ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼႆႉသေ တၢင်းၽၢႆႇၸုမ်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉလႄႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း