မီးၵူၼ်းလၢတ်ႈၵဝ်း ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႄႈ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ႁၼ်ၽိတ်း

မီးၵူၼ်းၸႂ်ႉ TikTok – Wacoal လၢတ်ႈၵဝ်း ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ႁၼ်ၽိတ်းလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈၶဵင်ႈၶဵင်ၵၼ်လႆႈ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) မီးၵူၼ်းၸႂ်ႉ TikTok – Wacoal ဢၼ်လၢတ်ႈၽႃႇသႃႇၶႄႇၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်ၵၢၼ်ယႃႉၵဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း သေဢမ်ႇၵႃး တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုပ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA/UWSP) မီးပၼ်ႁႃၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်လႆႈ(ၶဵင်ႈၶႅင်) ၼၼ်ႉ ၵၢဝ်ႇၼႄးပိုၼ်ၽႄႈၵႂႃႇ။

ၼႂ်း TikTok – Wacoal ၼၼ်ႉ  မီးၶေႃႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ႁုပ်ႈဝႃႈ  “မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 November 2023  ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁွင်ႉဢဝ် ၸွမ်သိုၵ်းၵူႈမိူင်းသေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းဝႃႉ ႁူမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢွင်ႇ ပေႉၼိူဝ်တႆးႁဝ်း၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ မီးၵၢၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ် တဵၵ်းတဵင် ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ႁႅမ်တၢႆ ဢဝ်လၢႆၶူဝ်း ၶွင်ႁိူၼ်းယေး၊ လီဢေးလူးၵူၼ်းတႆးႁဝ်းတႄႉတႄႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇ ထိုင်ဝႃႈ ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းဢၼ်မီး မိူင်းထႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ ၶိူဝ်းတႆး တူဝ်ႈတင်းၵမ်ႇၾႃႇ လူဝ်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ တိုၵ်းဢဝ်ၶိုၼ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်တႆးႁဝ်း၊ ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈ လွင်ႈၸုမ်းဝႃႉၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႇတင်းၸုမ်းၵဝ်းလႅၼ် ၵိၼ်ၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆးသေ ထုပ်ႉၸူၼ်ၸုမ်းဝႃႉ ႁႂ်ႈလႅဝ် ၊ ဢဝ်ၶိုၼ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်တႆး” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼႂ်း TikTok – Wacoal ၵၢဝ်ႇၼႄးလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ လႃးလႃး၊ ပဵၼ်ၵၢၼ်ယႃႉၵဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင်လႄႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈပၼ်ႁႃ၊ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈမုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ထၢင်ႇၽိတ်းထၢင်ႇပိူင်ႈတေႃႇၵၼ် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၼႂ်းၵႄႈမုၵ်ႉၸုမ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇယူႇယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်တႅမ်ႈလၢတ်ႈၼိူဝ် Online (Social Media) ၼႆႉ ၶၢဝ်ႇမၢင်ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉ ယူႇသေတႃႉ မၢင်မဵဝ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈပၼ်ႁႃတေႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ပဵၼ်ၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်ယႃႉၵဝ်းၵၼ် လႄႈ ၽူႈသူင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း Social Media ႁဝ်းၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈထတ်းသၢင်လီလီ၊ မေႃၸႂ်ႉႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီသေၵမ်းၼႆ ၶႂ်ႈယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်းပႃးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း