မူႇၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA

ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်လွင်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်လႄႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ၼႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမူႇၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်လၢႆလၢႆၸဝ်ႈသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28 May 2024 ၼၼ်ႉ မူႇၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ 1. ၶိင်းၵျွင်းသႂ် ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း မိူင်းမၢဝ်း 200 ယွၼ်ႇ၊ 2. ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း မိူင်းၶွၼ် 100 ယွၼ်ႇ၊ 3. ၸၢႆးဢွင်ႇလိုၼ်း + ၼၢင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း မၢၼ်ႈႁူဝ်မုၼ်ႇ/မိူင်းမၢဝ်း 100 ယွၼ်ႇ၊ 4. သိူဝ်ႁၢႆႉ ထုင်ႉမၢဝ်း 50 ယွၼ်ႇ၊ 5. ၸၢႆးသၢမ်ပၢၼ်း ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း မိူင်းမၢဝ်းလူင် 100 ယွၼ်ႇ၊ 6. ၼၢင်းမျႃႉႁၢၼ်ႇ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းၶႄႇ 100 ယွၼ်ႇ၊ 7. ၼၢင်းဝုၼ်းၸိင်ႇ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းၶႄႇ 100 ယွၼ်ႇ၊ 8. ၼၢႆးငိုၼ်းသွႆႈမူး ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း မၢၼ်ႈပၢင်ႇပုင်ႇ မိူင်းမၢဝ်း 100 ယွၼ်ႇ၊ 9. လုင်းသၢင်ႇသႆႇ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း ဢိူင်ႇၼွင်တဝ်း 50 ယွၼ်ႇ၊ 10. ၼၢႆးမႆၶမ်းတိၼ်ႇ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း ထုင်ႉမၢဝ်း 50 ယွၼ်ႇ၊ 11. ၸၢႆးသၢင်ႇမၢဝ်းဢွင်ႇ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း ၼွင်တဝ်း မိူင်းမၢဝ်း 100 ယွၼ်ႇ၊ 12. ၼၢႆးယႃႈၶမ်းပၼ်း ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း ၼွင်တဝ်းမိူင်းမၢဝ်း 50 ယွၼ်ႇ၊ 13. ၼၢင်းယိင်းတႆးသွင်ၵေႃႉ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း ၼွင်တဝ်း မိူင်းမၢဝ်း 200 ယွၼ်ႇ၊ 14. ၼၢင်းမျႃႉဢူင်း ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း ၼွင်တဝ်း မိူင်းမၢဝ်း 100 ယွၼ်ႇ၊ 15. ပီႈၼၢင်းမုင်ႉ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း မိူင်းမၢဝ်း 100 ယွၼ်ႇ၊ 16. ၸၢႆးဢူး+ၼၢင်းယဵၼ်ႇ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ 50 ယွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၸဝ်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း