မေႃၼႄ လွင်ႈၽၢမ်းတႃ ဢိၼ်းတီႉယႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႄလွင်ႈၽၢမ်းတႃ ၽိတ်းပိူင်ႈလႄႈ ႁၢႆၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉ

မေႃၼႄ လွင်ႈၽၢမ်းတႃ ဢိၼ်းတီႉယႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တႃႇတေၼႄ လွၵ်းၽၢမ်းတႃ ၵႄႈၸိူၵ်ႈလဵၵ်း ၼႂ်းၼမ်ႉ ၼႆသေ ၸႂ်ႉပိူၼ်ႈ ဢဝ်ၸိူၵ်ႈလဵၵ်း မတ်ႉတိၼ် မတ်ႉမိုဝ်းမၼ်းသေ ပွႆႇလူင်းၼႂ်းၼမ်ႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉ လွၵ်းမၼ်း ၽိတ်းပိူင်ႈလႄႈ လႆႈႁၢႆၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Mandrake မေႃၼႄလွင်ႈၽၢမ်းတႃၵေႃႉၼႆႉ ၸႂ်ႉပိူၼ်ႈဢဝ်ၸိူၵ်ႈလဵၵ်း မတ်ႉတိၼ်မတ်ႉမိုဝ်းမၼ်းသေ လုၵ်ႉၼိူဝ် ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ပွႆႇလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၽွင်းမိူဝ်ႈ ပရိၵ်ႈသၢတ်ႈ ယူႇၼိူဝ်ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃးသေ တူၺ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸိူၵ်ႈလဵၵ်းမတ်ႉတိၼ်မတ်ႉမိုဝ်း ၶတ်းမၢၵ်ႇသေႃးဝႆႉ 6 လုၵ်ႈဝႃႈၼႆ ၊ ၵူၼ်းၵမ်ႉၼမ်တႄႉ လုၵ်ႈတီႈၽင်ႇၼမ်ႉ သေတူၺ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လုၵ်ႈတီႈၼိူဝ်ၶူဝ်သေတူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပလိၵ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းလမ်ၼမ်ႉၶဝ် သွၵ်ႈႁႃၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း တီႈဢၼ်မၼ်း ၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉသေတႃႉ  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းဢမ်ႇပႆႇႁႃႁၼ် ဝႃႈၼႆ ၊ ပလိၵ်ႈၶဝ်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးပႆႇႁႃႁၼ် ၶၢပ်ႈတူဝ်ပေႃးၼႆၸိုင် တေပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မၼ်းလႆႈတၢႆၵႂႃႇတေႉတေႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မေႃၼႄလွင်ႈၽၢမ်းတႃ ၵေႃႉၼႆႉ မၼ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈၸႂ် ၼိူဝ်ပိင်ႇၺႃႇလွင်ႈၽၢမ်းတႃ လႄႈ ၸင်ႇၶႂ်ႈၼႄလွၵ်း ၽၢမ်းတႃ ၸိူင်ႉၼင်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ဝႃႈၼႆ ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းပႆႇ ၼႄလွၵ်းၽၢမ်းတႃ ၵႄႈၸိူၵ်ႈလဵၵ်းၼႂ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၵဝ်ႁဵတ်းလႆႈလီလီ ပေႃးၼႆၸိုင် ၼၼ်ႉပဵၼ် လွင်ႈၽၢမ်းတႃယဝ်ႈ ၊ ပေႃးၵဝ်ႁဵတ်းၽိတ်းတႄႉ တေလႆႈတၢႆၵူၺ်းယဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မေႃၼႄလွင်ႈၽၢမ်းတႃၵေႃႉၼႆႉ ၼႄလွၵ်းၽၢမ်းတႃ ၼႂ်းၼမ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းဝႃႈၼႆ ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 20 ပီႊပၢႆ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈၼႄလွင်ႈၽၢမ်းတႃ တီႈၼႂ်းၼမ်ႉၼႆႉမႃးယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းယၢမ်ႈလႆႈႁၼ် လွၵ်းၽၢမ်းတႃ မေႃၼႄလွင်ႈၽၢမ်းတႃၵေႃႉၼႆႉ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇသေဢိတ်း ဝႃႈပွၵ်ႈၼႆႉမၼ်းတေႁဵတ်းၽိတ်း လႄႈ ဢမ်ႇလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – BBC

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း