မွၵ်ႇၵႂၼ်းဢၼ်ပႃးၵွင်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉသုမ်ႇဝႆႉ ၸႄႈဝဵင်းၼယူးတေႇလီယူႇ

မွၵ်ႇၵႂၼ်းဢၼ်ပႃးၵွင်ႉ ဢၼ်ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးယူႇလီႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ သုမ်ႇဝႆႉဝဵင်းလူင်မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဝဵင်းၼယူးတေႇလီႇ မီးသွင်ဝၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁႅင်းမႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူတ်းယွမ်းႁႅင်းလႄႈ ႁႅင်းလူမ်းၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူတ်းယွမ်းၸွမ်းသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးမွၵ်ႇၵႂၼ်းပႃးၵွင်ႉ ဢၼ်ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ပၢႆးယူႇလီႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ သုင်ၶိုၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်ႉမွၵ်ႇၵႂၢၼ်း ၼမ်ႁႅင်းလႄႈ ၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်းဢမ်ႇမုင်ႈႁၼ်ၵႆလႆႈသေဢိတ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်လႆႈတႅၵ်ႈတူၺ်း ႁႅင်းၵွင်ႉဢၼ်ပႃးၼႂ်းမွၵ်ႇၵႂၼ်း မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 12 December 2019 ၼႆႉတႄႉ ၼႄဝႆႉဝႃႈ Hazardous ၶိုၼ်ႈထိုင် 400 တေႃႇ 500 လႄႈ လႆႈဝႃႈ မီးၵွင်ႉႁႅင်း ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေး  တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၽုၼ်ႇဢၼ်ပႃးၼႂ်းလူမ်းဢမ်ႇမူတ်းသႂ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းလူမ်း ထူၺ်ႈၸႂ်ႁဝ်းသေ ၶဝ်ႈထိုင်လႆႈၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵွၼ်ႇၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း Reuters ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မွၵ်ႇၵႂၼ်းလႄႈလူမ်းဢမ်ႇမူတ်းသႂ်တီႈၸႄႈဝဵင်း ၼယူးတေႇလီႇတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶႅၼ်ႇသႃႇပွတ်ႇၼႆ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပုၼ်ႈတႃႇတေ ထိင်းလႆႈမွၵ်ႇၵႂၼ်းဢၼ်ပႃးၵွင်ႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸႄႈဝဵင်းၶဝ် လႆႈသင်ႇၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ႁူင်းၵၢၼ်ၽဝ်ဢုတ်ႇလႄႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၼႂ်းဝဵင်းတင်းသဵင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း