မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ယိုဝ်းထိုင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႆႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 33 မိၼိတ်ႉ

ၸွမ်းၼင်ႇၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉ မိူင်းၶႄႇၶဝ် ထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်းတေႃးထိုင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႆႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 33 မိၼိတ်ႉၵူၺ်း သင်ၶူင်ႉသၢင်ႈႁႄႉၵင်ႈမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီ။

ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈ ၶိူင်ႈၵၢင်ႁၢဝ်လႄႈၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၶၢမ်ႈမိူင်း ယိုဝ်းထိုင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 33 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်း လႄႈ ယုမ်ႇဝႃႈတေၶဝ်ႈတိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႆႈယူႇ ပေႃးဝႃႈ ၶူင်ႉသၢင်ႈႁႄႉၵင်ႈမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်လႄႈ ၵႅတ်ႇႁႄႉမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၼႆႉဢမ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးယိုဝ်းၵႆ ICBM Hwasong-15 ၼႆႉ သႂ်ႇႁူဝ်တိတ်းၼိဝ်းၶလီးယႃးလႆႈလႄႈ ယိုဝ်းၵႆလႆႈထိုင် 13,000 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈၼမ်ႉၵတ်ႉယမ်မၼ်း တိုၵ်းတေႃးၽႅၼ်ႇလိၼ်ယႂ်ႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၵူႈတွၼ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ် ယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ သင်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ႁူမ်ႈမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ဢၼ်တိတ်းတင်ႈႁူဝ်တိုၵ်းသေ ယိုဝ်းၵႂႃႇႁူမ်ႈၵၼ် 40 ႁူဝ်တိုၵ်း ၶိုၼ်ႈပေႃးၼႆ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈၶူင်ႉသၢင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ မၢၵ်ႇမတ်ႉသႆးဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ တေႁပ်ႉမိုဝ်းဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇထတ်းသၢင်တူၺ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉလွင်ႈ ၶူင်ႉသၢင်ႈႁႄႉၵင်ႈမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း