မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိုဝ်ႉၸပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢႆ 2 ၵေႃႉ

ၽွင်း 4 ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ ႁဵတ်းၵေႃႉၵၼ်ယူႇ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈၸီးၽိဝ်ႇ ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇသၢမ်သိပ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ မီးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇတီႈႁိူၼ်းလႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်း PDF ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႁွတ်ႈတီႈပွတ်းၼွင်ၶဵဝ် မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 November 2023 လႄႈ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်း၊ ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ တင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ လုၵ်ႈမၼ်းၼၢင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉမီးဢႃႇယု 12 ၶူပ်ႇ တင်း 1 ၶူပ်ႇ ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈပိူင်ပဵၼ်ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိုဝ်ႉၸပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢႆ 2 ၵေႃႉ

တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA+PDF တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်သေ ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ တၢင်းၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၽႂ်သေ လႃႈလီႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း