မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈမူႇသလိၼ်ႇယူႇၼမ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈသိၼ်ႇတေႇပိၼ်ႇ (ဝၢၼ်ႈမူႇသလိၼ်ႇယူႇၼမ်) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်သေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းႁိူၼ်း လႄႈ ၾႆးလႆႈမႆႈႁိူၼ်း 3 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈမူႇသလိၼ်ႇယူႇၼမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 December 2019 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈသိၼ်ႇတေႇပိၼ်ႇ 3 လုၵ်ႈ သေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းႁိူၼ်း လႄႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵႂႃႇ 1 လင် ၊ ဝၼ်းထီႉ 14 December ၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ လၢႆလၢႆလုၵ်ႈ လႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၸပ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇထႅင်ႈႁိူၼ်း 2 လင် ဝႃႈၼႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တူၵ်းၸႂ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင် မၢၵ်ႇဢၼ်တူၵ်း ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတၢင်း 31 ပူင်ႇ ပယႃးၵူင်း ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈသိၼ်ႇတေႇပိၼ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလႆႈယိုဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶိၼ်ႇသေႃႇဢူး ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းပွတ်းတူၵ်း  လၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိၼ်ႇတေႇပိၼ်ႇ ၼၼ်ႉတႄႉလႆႈႁူႉယူႇ လွင်ႈႁူဝ်ယွႆႈငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉ လႄႈ တိုၵ်ႉၸွပ်ႇဝႆႉယူႇ ၊ ဢွင်ႈတီႈ 31 ပူင်ႇ ပယႃးၵူင်း ၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ၊ ၸွမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၸုမ်းႁဝ်းလႆႈမီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႃႈလိၼ်ယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 December 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း လႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ တၢႆထင်တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈသဵၵ်ႉတယ ဢိူင်ႇၽူင်ႇတႃႇဝ ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – RFA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း