မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းလၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်း

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉၼင်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်း ၼႂ်းလၢၼ်ႉဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈထၼွင်းတေႃး ၸႄႈဝဵင်းမူင်ႇယႂႃႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ယူႇၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇတီႈလၢၼ်ႉလႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတင်းၼမ်။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Tachileik News Agency ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 12 February 2024 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉဝႆႉတီႈလၢၼ်ႇၺွင်ႇပိၼ်ႇတႃႇ ဝဵင်းမူင်ႇယႂႃႇ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် 81 MM သွင်လုၵ်ႈသေ တႃႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵႂႃႇတူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇတီႈလၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်း ဝၢၼ်ႈထၼွင်းတေႃး (ဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း) လႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းပႂ်ႉလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းမဢူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႆႉယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတီႈ ဝၢၼ်ႈထၼွင်းတေႃး (ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ) ၸႄႈဝဵင်းမူင်ႇယႂႃႇ မိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈတိူဝ်ႉၸပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ လူႉတၢႆၵေႃႈမီးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵေႃးလိၼ်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ လၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇၸွမ်းၸိူဝ်းၵၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း