မၢၵ်ႇႁဵပ်းလုၵ်ႈယႂ်ႇလုၵ်ႈလူင် တူၵ်းတီႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 14 March 2023 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 02:00 မူင်းထိုင် 03:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင် လႄႈ မီးပႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်း တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵွႆၼမ် တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း ဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မၢၵ်ႇႁဵပ်းဢၼ်မႃးၸွမ်းၾူၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႈယႂ်ႇဝႆႉၶႃႈ မုင်းလဵၵ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸႃႉသႂ်ႇဝႆႉမၢင်မၢင်ၼၼ်ႉတႄႉ ပွင်ႇၵွႆၼမ်ဝႆႉဢေႃႈ၊ လွင်ႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈတိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ် ၵဵပ်းသၢႆမၢႆဝႆႉယူႇလႄႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃး၊ လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉ ၶႂ်ႈၼမ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇႁဵပ်းလုၵ်ႈယႂ်ႇလုၵ်ႈလူင် တူၵ်းတီႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ၸွမ်းၼင်ႇ Su Su San ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇၾူၼ်လူမ်း ဢၼ်ယူႇတီႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၵႄႈဝၼ်းထီႉ 19−23 March ၼႆႉ ၾူၼ်တေၸၢင်ႈတူၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း