ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေတူၵ်းထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ ) ၼႆႉ ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယင်းတိုၵ်ႉတေလႆႈႁူပ်ႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢၼ်ၵပ်ႉၵိၼ်း ယွၼ်ႉၵၢၼ်ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈသွင် ပီႊ 2021 (February 2021) ၼၼ်ႉ လႄႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင်ႇယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းတွၼ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး လႄႈ မိူင်းလၢဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ် လႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉတေလႆႈမႆႈၸႂ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ တူၺ်းငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉသေ လၢမ်းၶၢတ်ႈလၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တႃႇတေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇလႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ ၵၢၼ်ငိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆလႆႈလီ ႁူမ်ႈပႃး လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ယေးငိုၼ်း လႄႈ ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇယူႇၼႆ ၸီႉၸမ်ၼႄၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ငိုၼ်းၵေႃႈ လၢတ်ႈမိူၼ်ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းပီႊ 2022 ၼႆႉ မီးငဝ်းလၢႆးတေႁၢႆႉႁႅင်းတိူဝ်းလိူဝ် ယွၼ်ႉလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ ၼွၵ်ႈမိူင်း မႃးလူင်းတိုင်းၼႂ်းမိူင်းဢမ်ႇမီး ႁူမ်ႈပႃး ယွၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉ ၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ယင်းၸီႉၸမ်ႈၼႄပႃးထႅင်ႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵၢၼ်သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႈ ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈလီလႄႈ ႁႅင်းၶၢမ်ႇၸိူဝ်ႉၽၼ်း Omicron ၵေႃႈ တေဢေႇမၢင်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵမ်းသိုဝ်ႈ ႁူမ်ႈပႃး ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း တေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႂႃႇမႃးၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ မိူဝ်ႈပႆႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉသေ တေလူင်းထႅင်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢမ်သိပ်း (30%) ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း 2021 (October 2021) ၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼီႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွၵ်ႈၶိုင်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ လႆႈႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢမ်ႇမီးၵုၼ်ႇၵျၢမ်း တႃႇတေႁဵတ်းၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇ ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈယဝ်ႉ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တူၵ်း တႃႇႁဵတ်းၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ သဵင်ႈငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇၼမ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇ လူတ်းလူင်း ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်ပၺ်ႇၺႃႇ ၵေႃႈလုတ်ႈႁၢမ်း ၵူၼ်းႁၢမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ တၼ်းသဝ်း ၵေႃႈၼမ်ၼႆသေ ယွၼ်ႉလွင်ႈႁႅင်းဢီး ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းယႂ်ႇလူင်ယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း