ယွၼ်ႉထုၵ်ႇႁၢင်ႈမၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝၢၼ်ႈ

လႆႈႁူႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇပူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၶိၼ်ႇဢူး တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇတင်းတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇ တင်းဝၢၼ်ႈမျေႇၼီႇသျူဝ်ႇသေ မီးလွင်ႈဢဝ်ၾႆး ၸုတ်ႇၽဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 May 2023 ၼႆႉ သၢႆသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶမရ 268 ဢၼ်လုၵ်ႉတင်းၸႄႈဝဵင်း ၵၢၼ်ႉပလူႇ တူင်ႉၼိုင်မႃးတင်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၶိၼ်ႇဢူးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်မိူင်း ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်း ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းထွႆၵႂႃႇတင်းတၢင်ႇဝၢၼ်ႈသေ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉ႞ လၢတ်ႈၼႄတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ “လႆႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႅင်းၵူၼ်းၶဝ် တေမီးမွၵ်ႈ 80 ၼႆႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မျေႇၼီႇသျူဝ်ႇသေ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ယင်းလႆႈႁၼ်ၵွၼ်းၾႆးမၼ်းယူႇ ၶဝ်ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ပွမ်ႈယၢမ်း သုမ်ႉႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ ၵွင်ၽိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် တီႈဝၢၼ်ႈမျေႇၼီႇသျူဝ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ် ၵၼ် ဢၼ်ပဵၼ် ဝၢၼ်ႈၵျုၼ်းပိၼ်ႇၵၢၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈထၼၢဝ်းၵၢႆးလေး၊ ဝၢၼ်ႈၶျေႇမျိတ်ႉယိၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈငိူင်ႉဝႄႈၶၢႆႉဝႆႉ တီႈဢၼ်လွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း