ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ  KIA+PDF သေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးတင်းၼမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 October 2022 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉႁူမ်ႈပွင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA+PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၽေး တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 5 October 2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ (130) ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႃႈဝႃႈၵႃႈပဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးႁိူၼ်းဝႆႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉ တၢင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈတေသိုပ်ႇပဵၼ်လႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းဢေႃႈ၊ ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ  ဝဵင်းသမ်ႉပေႃးယဵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တီႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉသေ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် ဝႆႉၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်း 1 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၸၢႆး ၵႂႃႇငၢႆႈပၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ၊ တပ်ႉႁူမ်ႈပွင်း KIA+PDF ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈသိုပ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA+PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 4 October 2022 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသေတႃႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၺႃး ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ လူႉၵွႆယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ KIA+PDF တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မႃး တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 September 2022 သေ လႅင်းၾူၼ်းတင်း လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇတတ်းၶၢတ်ႇ၊ မီးမၢင်တီႈၵူၺ်း ဢၼ်လႆႈလႅင်း ၾူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း