ယွၼ်ႉမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

တႃႇတေၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႂ်းမိူင်းယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး သင်ႇႁၢမ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႃး လၢၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႅၼ်ႇလိၼ်လႄႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းထႆး မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 26 March 2020 ၼႆႉၵႂႃႇသေ မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉမၢႆမီႈ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ယဝ်ႉလႄႈ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ တေတင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ  ၵူတ်ႇထတ်းပႃးပၢႆးယူႇလီႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လူတ်ႉၵႃးလႅင်းၵႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်း မိူင်းထႆးၼႆႉ မီးၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်းမီးဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် လႄႈ (Passport) မီးဝႆႉယူႇမွၵ်ႈ 3 လၢၼ်ႉ ပၢႆၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ဢမ်ႇမီး (Passport) တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 1 လၢၼ်ႉပၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး သင်ႇၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ လုမ်းၵူတ်ႇထတ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း လႄႈ လွင်ႈတေႃႇ ဝႂ်ဝီႇသႃႇ (Visa) ပႃးလႄႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ယိပ်းတိုဝ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ (Passport) ၸိူဝ်းဢၼ်ဝီႇသႃႇတေမူတ်း ၼႂ်းလိူၼ် March ၼႆႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းလႆႈထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် တေႃႇပေႃးထိုင် လိူၼ် June လူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇတေႃႇ ဝႂ်ဝီႇသႃႇသင်သေယူႇသဝ်းလႆႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇလူဝ်ႇမႆႈၸႂ်သင်ၼႆ ၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ သင်ပဵၼ်လႆႈၼႆၸိုင် ၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉ ႁႂ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၵူၺ်း၊ ယႃႇပေၼႅတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မိူဝ်းႁိူၼ်း၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ လၢၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းၵေႃႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 25 March ၼႆႉၵႂႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လႆႈသင်ႇႁၢမ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ပေႃးၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းသေ ၵႂႃႇပႂ်ႉဝႆႉတီႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၼႆၸိုင် တေမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတေႃႇတူဝ်ႁဝ်းၶိုၼ်း၊ တႃႇတေပွၵ်ႈမႃးမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ၊ တႃႇတေဝၢႆႇမိူဝ်းၶိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ ယၢပ်ႇၼႆလႄႈ ၽွင်းၼႆႉ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၶဝ် ႁႂ်ႈယူႇဝႆႉတီႈယူႇၵဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ ယူႇၵိၼ်ဝႆႉၵွၼ်ႇ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇတင်းမိူင်းထႆး တိုၵ်ႉၽုၺ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းယူႇတႄႉၵေႃႈ တေလီယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇထႆးၶဝ် ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းတီႈၶူဝ် မႄႈသၢႆ−တႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆး−မိူင်းတႆးယူႇလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းသွင်ၽၢႆႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေယဝ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉပၼ်ၶႂၢင်ႉဢွၵ်ႇမိူဝ်းယူႇ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းႁိူၼ်း ၽႂ်မၼ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်းၼႆ ၽၢႆႇယူႇလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉ ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 25 March 2020 ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်း တီႈၶူဝ်မၢႆ (2) မႄႈသွတ်ႇ−မျႃႉဝတီႇ ၼၼ်ႉ မီးၵႂႃႇ 3,000 ပၢႆသေ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 22−25 March 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ဢွၵ်ႇမိူင်းတင်း မျႃႉဝတီႇၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ 16,000 ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း