ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝတ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇလူႉလွၼ်ႇ 2 ပႃး တီႈလွႆၵေႃႇ

လႆႈႁူႉဝႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ တီႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇလႄႈ မီးၸဝ်ႈသၢင်ႇ 2 ပႃး လူႉလွၼ်ႇၸွမ်းသေ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၵေႃႈ လူႉလႅဝ်တင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၸမ်ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဢူၵ်ႉတႃႇရူင်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼွင်ယႃး (ၶ) ဝဵင်းလွႆၵေႃႇၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 13 ၶူပ်ႇလႄႈ 14 ၶူပ်ႇ 2 ပႃး ဢၼ်မီးယူႇတီႈဝတ်ႉၼၼ်ႉ လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇသေ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၵေႃႈ လူႉလႅဝ်ၸွမ်းတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလွႆၵေႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ kantarawaddytimes ဝႃႈ “မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇတီႈဝတ်ႉၼၼ်ႉသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 2 ပႃး ဢၼ်မီးတီႈဝတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လွၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ မီးၶႃႈဢေႃႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ တၢင်ႇလွင်ႈၶႃႈ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေပၢင်တိုၵ်းတီႈလွႆၵေႃႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇၸွႆႈၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း သေဢမ်ႇၵႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 54 ၵေႃႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈလူင်ၶဝ် ပိုတ်းယိုဝ်းၸွႆႈ၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ၶဝ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇယၢၼ်ဝဵင်းဝႆႉသေ တႃႇပၢႆႈၽေး ဢွၵ်ႇဝဵင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ၶိုၼ်ႈသုင် ၵႃႈၶၢတ်ႈလူတ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်ႈ 8 – 10 သႅၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈငိုၼ်းတွင်း ယင်းတိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝတ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇလူႉလွၼ်ႇ 2 ပႃး တီႈလွႆၵေႃႇ

ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈၼႄ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ တင်ႈတႄႇ ၸုမ်းသိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း 1111 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း မီးၼမ်ထိုင် 50 ပၢႆသေ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 70 ပၢႆလႄႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ ဝဵင်းမိူင်းပၢႆးၼၼ်ႉ မီးယူႇမွၵ်ႈ 20,000 ၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း