ယႃလီ 6 မဵဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလီမီးၼႂ်းႁိူၼ်းတႃႇသေႇ

ယွၼ်းယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းယူႇလႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ၼႆ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈတေဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႉပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသေ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ဝႆႉပေႃးၼႆၸိုင် သမ်ႉဝႃႈတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼႆၵေႃႈ တေဢမ်ႇပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ မၢင်ၵေႃႉယင်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းလႆႈလူးၵွၼ်ႇ။

ယႃလီ 6 မဵဝ်း ဢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈပၼ်လႆႈႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ၼၼ်ႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ −

  1. မၢၵ်ႇၽိတ်ႉပွမ်ႈ

တေလႆႈဝႃႈ မၢၵ်ႇၽိတ်ႉပွမ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႈပဵၼ်ယႃလီမဵဝ်းၼိုင်ႈယူႇ ယွၼ်ႉမၼ်းၸွႆႈ လူတ်းယွမ်း ၶီႈၶၢၵ်ႇ၊ ယူတ်းယႃ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၶေႃးၸဵပ်း၊ ဢႆ၊ တၢင်းပဵၼ် ဝတ်း ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူႈၼင်ယႃႇတၼ် ထူၺ်ႈၸႂ်လႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ မၢၵ်ႇၽိတ်ႉပွမ်ႈ ယင်းၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်း ဢွၵ်ႇႁိူဝ်ႇ လႆႈလီလႄႈ ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းပၼ်လူမ်းမႆႈ၊ လူမ်းၼၢဝ် လႆႈထႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. မိၼ်ႉ

သင်မႃးလၢတ်ႈထိုင်မိၼ်ႉၼႆ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈတေႁူႉၸၵ်းၵၼ်လီယူႇယဝ်ႉ။ မိၼ်ႉၼႆႉ လိူဝ်သေမၼ်းတေၸွႆႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသီၽၵ်းႁဝ်းႁၢင်ႈလီယဝ်ႉ မၼ်းယင်းၶဝ်ႈပဵၼ်ယႃ လႆႈလၢႆလၢႆမဵဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွႆႈယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ်ဝတ်း၊ တွင်ႉၵႂႃႇ (ၶီႈႁေႈ) ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး မၼ်းယင်းၸွႆႈသၢင်ႈပၼ်လွင်ႈႁေႉၵင်ႈ ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း လႆႈလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. ၶႃးႁွမ်

ၶႃးႁွမ်ၼႆႉ ပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်မီးၸွမ်းႁိူၼ်းၸွမ်းယေးလႄႈ ပဵၼ်မဵဝ်းမီးဢၢႆႁွမ် မဵဝ်းၼိုင်ႈသေ သင်ဝႃႈမိူဝ်ႈႁဵတ်းၽၵ်း ဢၼ်မီးပႃးၼိူဝ်ႉၼႆ တေဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ် သႂ်ႇၸွမ်းလႄႈ ပဵၼ်မဵဝ်းၶၢတ်ႇဢမ်ႇလႆႈမဵဝ်းၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၶႃးႁွမ် တေသၢင်ႈပၼ်ဢၢႆႁွမ်ၽၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းယင်းၸွႆႈလူတ်းယွမ်းတၢင်းပဵၼ် ဝတ်းလႆႈလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် သင်ၽႂ်လႂ်ပဵၼ်ဝတ်းၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ၶႃးႁွမ် မႃးသွႆးသေ တူမ်ႈယဝ်ႉ ၵိၼ်ပၼ်ၼႆ တေၸွႆႈယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ်ဝတ်းလႆႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈၾႃႉဢမ်ႇၸိုၼ်ႈပၢင်ႇလႄႈ သင်ၽႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ဝတ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် ၼႆႉၼႆၵေႃႈ ၵိၼ်ႁေႉၵင်ႈဝႆႉဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ လႆႈယူႇယဝ်ႉ။

  1. ၵသျၢႆး (Fingerroot)

ၵသျၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်မဵဝ်းမီးထၢတ်ႈ ၽဵတ်းႁွၼ်ႉမႆႈသေ မိူဝ်ႈၽွင်းၵိၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်းမႆႈၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းသုင်ၶိုၼ်ႈလႄႈ ၵမ်ႉၼမ်တေဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ်မႃးၵိၼ် မိူဝ်ႈၼႂ်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် မိူဝ်ႈၼႃႈၾႃႉဢမ်ႇၸိုၼ်ႈပၢင်ႇၼၼ်ႉ သင်ၵိၼ်ပၼ် ၼမ်ႉၵသျၢႆးၼႆ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇၵတ်းလၢင်ႈသေ ယူႇငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ဢမ်ႇပဵၼ်ဝတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. ၵၽဝ်း

မိူၼ်ၼၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵၽဝ်းၵေႃႈ မီးထၢတ်ႈၽဵတ်းႁွၼ်ႉမႆႈသေ ၸွႆႈႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တူဝ်ၶိင်းႁဝ်း မီးလွင်ႈဢုၼ်ႇသေ ၸွႆႈႁေႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝတ်းလႆႈ မိူဝ်ႈၽွင်း ၼႃႈၾူၼ် မိူဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈၾႃႉဢမ်ႇၸိုၼ်ႈပၢင်ႇသႂ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသုတ်ႇၼူမ် ဝႂ်ၵၽဝ်းလႄႈ မၼ်းတေၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁဝ်းၸိုၼ်ႈပၢင်ႇလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

  1. ဢိမ်ၶိမ်း

ဢိမ်ၶိမ်းၼႆႉ တေငၢႆးမိူၼ်ၼင်ႇၵၽဝ်းၶဝ် ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိမ်ၶိမ်းၼႆႉ တေမီးဢၢႆႁွမ် ပဵၼ်ၶွင်တူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းဢၢႆၶႅဝ်းလႆႈလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေ ၼႆႉ ဢိမ်ၶိမ်း ယင်းမီးၽွၼ်းလီ ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလႆႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း၊ ၶေႃးၸဵပ်းသေ လူတ်းယွမ်းလႆႈပႃး ၶီႈၶၢၵ်ႇၼႂ်းၵူင်ၶေႃး ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေလႆႈဝႃႈ ဢိမ်ၶိမ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပဵၼ်ယႃလီမဵဝ်းၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေတၢင်းၼိူဝ် ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၼႆႉယဝ်ႉ ယင်းမီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆမဵဝ်း တီႈဢၼ် ၸွႆႈသၢင်ႈပၼ်ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်လႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶိင်၊ ႁူဝ်ၶႃႇ၊ ၽၵ်းမီႇလႅင်၊ မီႇၶၢဝ် ၸိူဝ်းၸႃႉဢၼ်ႁဝ်းဢဝ်ႁုင်တူမ်ႈလေႃးၽၵ်းယူႇ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၶဝ်ႈပဵၼ်ဢီႈယႃ တီႈၸွႆႈသၢင်ႈပၼ်ႁႂ်ႈႁဝ်းမီးႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်လႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ − ၸၢႆးဢႅၼ်

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

www.sanook.com

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း