ရၢတ်ႉသျႃးတေၸွႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးတူးမႃး ရၢတ်ႉသျႃး လၢတ်ႈတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇဝႃႈ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃးတေၵမ်ႉၸွႆႈႁဵတ်းပၼ် တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 31 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃး တူးမႃး ရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တီႈတူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 30 May 2023 ၼၼ်ႉသေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈၶပ်ႉမၢႆ ဢၼ်တေၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ မိူဝ်ႈပႆႇၵႂႃႇတူၼ်ႈတီး ၽွင်းမီးယူႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးတူးမႃး ႁူပ်ႉထူပ်းတင်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢူးတဵင်းၸူဝ်း ဢွၼ်တၢင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈတၢင်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းၵေႃႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ဢုပ်ႇၵုမ်ၵႂႃႇပႃး ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈဢၼ် တိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇႁႂ်းပဵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း MoU ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်မီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဢမ်ႇမၵ်ႈမၼ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးလႄႈ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃးၶဝ် ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ လၢတ်ႈဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ လိုၼ်းလင်မႃး ဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃး တႅတ်ႈတႅတ်ႈတေႃးတေႃးဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈလႂ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း