ရၢတ်ႉသျႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၽိုမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ

Sergei Shoigu ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်း ရၢတ်ႉသျႃး တေၵႅၼ်ႇၶႅင်မီးႁႅင်းမႃး တႄႇဢဝ်ၼႂ်းပီႊ 2023 ထိုင် 2026 ၼႆႉ တေၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ၼႂ်း 4 ၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၼ်ရၢတ်ႉသျႃး မၵ်းတတ်းဢဝ်မႃး ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးပိုင်ႈဢိင်တူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ရၢတ်ႉသျႃး တေတင်ႈၶိုၼ်ႈ သုၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်းမႂ်ႇ ၸမ်ပွတ်းယူးရူပ်ႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ လႄႈ မီးၽႅၼ်တေထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁႂ်ႈၼမ်ထိုင် 1.5 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတေတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၵူႈၸုမ်း တေယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉသိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃးၵမ်းသိုဝ်ႈၵူၺ်း။ ရၢတ်းသျႃး တေသူင်ႇ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသႅၼ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၼ်ထႅင်ႈတင်းၼမ် လႄႈရၢတ်ႉသျႃး မီးၽႅၼ်တေၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး တပ်ႉၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း ထႅင်ႈ 3 တပ်ႉ လႄႈ တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်ထႅင်ႈ 2 တပ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းပၼ်ႁႅင်းဢီး မိူင်းၵျႃႇမၼီႇ တႃႇသူင်ႇၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းပၼ်ယူႇၶရဵၼ်း ၼႆသေတႃႉ တိုၵ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်တီႈမိူင်းၵျႃႇမၼီႇ ဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 January 2023 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းဢင်းၵိတ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သူင်ႇၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း သႅၼ်း Challenger 2  တႃႇ 14 လမ်း ၸွႆႈပၼ်ယူႇၶရဵၼ်း လႄႈ ပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေသူင်ႇၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း သႅၼ်း Leopard 2 ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမိူင်းၵျႃႇမၼီႇ ၸွႆႈပၼ်ယူႇၶရဵၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈပႂ်ႉၶေႃႈတွပ်ႇမိူင်းၵျႃႇမၼီႇၵွၼ်ႇ ယွၼ်ႉဝႃႈပၵ်းပိူင်မိူင်းၵျႃႇမၼီႇ မီးဝႆႉဝႃႈ သင်တေသူင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်မိူင်းၵျႃႇမၼီႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တေလႆႈလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် မိူင်းၵျႃႇမၼီႇ ၸင်ႇတေသူင်ႇၵႂႃႇပၼ်ထႅင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈလႆႈၼႆယူႇ။ မိူင်းၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ ၵေႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇသူင်ႇ Leopard ၸွႆႈယူႇၶရဵၼ်း သင်ၵျႃႇမၼီႇၼမ်းၼႃႈသေ သူင်ႇၸွႆႈယူႇၶရဵၼ်းဢွၼ်တၢင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇမီးၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းသႅၼ်း M1 Abrams သေတႃႉ ၵူၺ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း turbine gas လႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇတႃႇတေဢဝ်ၸႂ်ႉၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၾရင်ႇသဵတ်ႈၵေႃႈ တႃႇတေသူင်ႇ ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း ၸွႆႈပၼ်ယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Al Jazeera ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ၸွမ်ၸိုင်ႈယူႇၶရဵၼ်း တုၵ်းယွၼ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ႁႂ်ႈသူင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသႅၼ်းယႂ်ႇ လႄႈ ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈယၢမ်းလဵဝ် ယူႇၶရဵၼ်း မီးၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းသႅၼ်း T-72 ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်သူဝ်ႇပီႇယႅတ်ႉၵူၺ်း  ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းဢၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း NATO ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ တေၸွႆႈတပ်ႉသိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်းလႆႈလီ ဝႃႈၼႆ။

လၢမ်းၶၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ ထႅင်ႈလၢႆလိူၼ်တၢင်းၼႃႈ ရၢတ်ႉသျႃး မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇတေ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈလႄႈ ယူႇၶရဵၼ်းၵႃႈတေလႆႈမီးၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းထႅင်ႈ 100 လမ်း ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေႁူႉလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းၼၼ်ႉ ယူႇၶရဵၼ်းတေလႆႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းလၢႆဝူင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း