ရၢတ်ႉသျႃးၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 June 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ)  ရၢတ်ႉသျႃးတႄႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း မီးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇၶဝ်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၸွမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄရၢတ်ႉသျႃး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တပ်ႉၼမ်ႉရၢတ်ႉသျႃး လႆႈတႄႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ ပၢင်ႇလၢႆႇ Okhotsk ၊ မီးၸဵမ် ႁိူဝ်းတိုၵ်း လႄႈ ႁိူဝ်းထႅမ်ႁႅင်းဢမ်ႇယွမ်း 60 လမ်း၊ ႁိူဝ်းမိၼ်တပ်ႉၼမ်ႉ 35 လမ်း၊ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း 11,000 ၵေႃႉသေ လႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 −20 June 2023 ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးၽွင်းဢၼ် ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ယူႇၶရဵၼ်း တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇသေ၊ ၽၢႆႇတၢင်းယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ တေသိုပ်ႇတေႃႇသူႈၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်သိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃးၵေႃႉလိုၼ်းသုတ်း ပေႃးတေဢွၵ်ႇယူႇၶရဵၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း