ရၢတ်ႉသျႃး−မၢၼ်ႈ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်

တပ်ႉသိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း ၽၢႆႇတၢင်းပၢင်ႇလၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ် ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၸွမ်း မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 7 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ တပ်ႉၼမ်ႉရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ တပ်ႉၼမ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇဢၼ်ႇတႃႇမၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်သုတ်း ပဵၼ်ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇသေ တေၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵႂႃႇတေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 9 November 2023 ဢၼ်တေမႃးထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ တင်းသွင်ၽၢႆႇ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁိူဝ်း လႄႈ ႁိူဝ်းမိၼ် ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉႁႄႉၵင်ႈၽေးတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်း၊ ၼိူဝ်ၼမ်ႉ တင်း တႂ်ႈၼမ်ႉ ႁူမ်ႈပႃးပိူင်ၵၢၼ်လုမ်းလႃးလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်တၢင်းတပ်ႉၼမ်ႉရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ တပ်ႉၼမ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ သိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၵုမ်းသင်ႇတပ်ႉၼမ်ႉရၢတ်ႉသျႃး လႆႈႁူပ်ႉ ထူပ်းၸွမ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ သေ သပ်းလႅင်းၼႄပၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉၶွင်ႁိူဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ရၢတ်ႉသျႃးၼႆႉ ပဵၼ်ဢူၺ်းလီ လႄႈ မီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၸတ်းႁႃၶိူင်ႈယိပ်း လႄႈ ၵမ်ႉထႅမ်ၽၢႆႇတၢင်းၽွင်းတၢင်ပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိပ်ႈငႅၼ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းဢႃႇၼႃႇ လွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈႁဵတ်းလၢႆးငၢၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ယၢမ်ႈလၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈလိူၼ် February 2021 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  လႆႈသိုဝ်ႉၶိူင်ႈယိပ်း လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်တၢင်ႇၸိူဝ်း တီႈရၢတ်ႉသျႃး ပဵၼ်တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 406 တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း