ရၢတ်ႉသျႃး−ယူႇၶရဵၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တၢင်းပၢင်ႇလၢႆႇလမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 22 July 2022 (လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) တူႇရၵီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈမီးၵၢၼ်ႁဵတ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆႁူမ်ႈၵၼ်တင်းရၢတ်ႉသျႃး တႃႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈယူႇၶရဵၼ်း ၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇလမ်လႆႈလႄႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼႆႉၵေႃႈ တေႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းလူင် Istanbul မိူင်းတူႇရၵီႇ သေ တေမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇယူႇၶရဵၼ်း၊ ရၢတ်ႉသျႃး၊ တူႇရၵီႇ လႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းလူၺ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ မီးပၼ်ႁႃမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ရၢတ်ႉသျႃးၶဝ်ႈတိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉၵေႃႉ လႆႈဢိုပ်းယၢၵ်ႈမႃး ယွၼ်ႉၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း၊ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼႆႉၵေႃႈ တႃႇပိုတ်ႇတႃႈႁိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ၵွပ်ႈဝႃႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ မွၵ်ႈ 20 လၢၼ်ႉတၢၼ်ႇ ယင်းၶမ်ဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်းဝဵင်း Odessa ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၸွမ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၼႆႉ ဢၼ်မီး UN ပဵၼ်တူဝ်ၵၢင်ၵႂႃႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ တေလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႆယူႇ။

ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၼႆႉ ယင်းမီးတီႈပွင်ႇထိုင် ၼႂ်းၵၢၼ်မီးဢႃႇၼႃႇ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇငၢႆႈလူမ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇဢွၵ်ႇ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလႄႈ ပုၺ် ၶွင်ရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇလမ်ပႃး ၼႆယူႇ။

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈတူႇရၵီႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ပဵၼ်တူဝ်ၵၢင် တႃႇသူၼ်းတုမ် ၼိူဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လွင်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၽွင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီးပၼ်ႁႃၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတၢင်းရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထဵင်ၶိုၼ်းလွင်ႈၵၢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉတႃႈႁိူဝ်းယူႇၶရဵၼ်း လႄႈ ယင်းလၢတ်ႈထိုင်ယူႇၶရဵၼ်းဝၢင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ၊ ဢိၵ်ႇတင်းလွင်ႈၶွမ်ႈသပိတ်ႈ ၶွင်မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈသူင်ႇဢွၵ်ႇရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ ထိူင်းမႃးၼႆယူႇ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ယူႇၶရဵၼ်းၵေႃႈဝႃႈ တပ်ႉႁိူဝ်းၶွင်ရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ ၶတ်းၶႂၢင်ဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈ ယူႇၶရဵၼ်း သူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶူဝ်းၶွင်လႆႈၼႆယူႇ။

သင်ဝႃႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼႆႉ ၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်မၵ်းတမ်းဝႆႉၼႆ တေပဵၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းလႄႈ တေပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ရၢတ်ႉသျႃးလႄႈယူႇၶရဵၼ်းသေ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈမီးပၢင်တိုၵ်းမႃးၼႆႉ ယင်းမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လႅၵ်ႈတူဝ်ႁၢႆးသိုၵ်းၵၼ်မႃးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉတႄႉ ယင်းတေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းထႅင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း