ရၢတ်ႉသျႃး မႃးသူင်ႇၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸုမ်း Myanmar Witness ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်လၢဝ်ပွမ်ထၢႆႇလႆႈဝႆႉ ႁၢင်ႈႁိူဝ်းရၢတ်ႉသျႃး မႃးသူင်ႇၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတႃႈႁိူဝ်း တီႇလႃႇဝႃႇ ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇမႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်း Myanmar Witness လၢတ်ႈဝႃႈ ႁိူဝ်းႁၢတ်ႉသျႃး ၵႅပ်ႇတဵင်ႇယႃၵူဝ်ႇပူဝ်ႇဝိတ်ႉ (CAPTAIN YAKUBOVICH) ၼႆႉ လႆႈဢွၵ်ႇတီႈတႃႈႁိူဝ်းရၢတ်ႉသျႃး ဝႃႇလႃႇတီႇဝူဝ်ႇသတွၵ်ႉ (Vladivostok) မိူဝ်ႈႁၢင်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းသွင် 2021 (December 2021) ၼၼ်ႉမႃးသေ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24 January 2022 ၼႆႉ လႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ဝၢင်းပၼ်ၵႃးၵၢပ်ႈလဵၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼိူဝ်ႁိူဝ်းရၢတ်ႉသျႃးဢၼ်မႃးၵိုတ်း တီႈတႃႈႁိူဝ်းတီႇလႃႇဝႃႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်မီးၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၽၢႆႇသိုၵ်းသေ  မီးပႃးသႅၼ်း BRDM-2M  မဵဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢဝ်ႁူမ်ႈလူမ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး မိူဝ်ႈပီႊ 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မီးပႃး လွင်ႈတေသိုဝ်ႉၶၢႆ ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း သႅၼ်း BRDM-2M ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 February 2021  ဝၼ်းဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ တီႈၼႄႇပျီႇတေႃႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း သႅၼ်း BRDM-2M ၼႆႉသေ ဢဝ်ႁူမ်ႈလူမ်ႈ ၵႂႃႇမႃး ယူႇဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ႁိူဝ်းရၢတ်ႉသျႃး လႆႈတေႃႉတၢင်ႇမႃးပၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း 23 လမ်း၊ တိူၵ်ႈ Container ဢၼ်တၢင်းယၢဝ်းမီး 40 ထတ်း 7 လုၵ်း ၼႂ်းမၼ်းသႂ်ႇမႃးမၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵွင်ႈလူင်မၢၵ်ႇလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉသေ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ဢၼ်ႁိူဝ်းရၢတ်ႇသျႃး တေႃႉတၢင်ႇမႃးပွၵ်ႈၼႆႉ ၼမ်ႉၼၵ်းတေမီးယူႇ 282 တၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်း Myanmar Witness ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း လွင်ႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ ဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်း သၢၵ်ႈသေလၵ်းထၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းတၢင်ႇၼႄ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း