ရၢတ်ႉသျႃး သူင်ႇတရူၼ်းလူမ်ႇတိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်း ၽွင်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်

ရၢတ်ႉသျႃးသူင်ႇတရူၼ်း လႄႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးသႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ် ၽွင်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းယုၵ်ႉၸၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ယူႇၶရဵၼ်း။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 February 2024 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်ယူႇၶရဵၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ရၢတ်ႉသျႃးသူင်ႇတရူၼ်းၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း သႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်း တင်းမူတ်း 14 လမ်း လႄႈ ယိုဝ်းတူၵ်းပႅတ်ႈလႆႈ 9 လမ်း သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းလႆႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈ 6 လုၵ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶိူင်ႈႁႄႉၵင်ႈ ၽေးတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်ယူႇၶရဵၼ်း ယိုဝ်းပႅတ်ႈလႆႈ 3 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈမီးမႃးၽွင်းယၢမ်းဢၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းၵုၼ်ယူးရူပ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈဝဵင်းလူင်ပႄးရိတ်ႉသ် မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇ သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈၾရင်ႇသဵတ်ႇ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း ၼႆႉမီးဝႆႉဝႃႈ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်း ၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉသေ တေတိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်ယူႇၶရဵၼ်းထႅင်ႈ ၸဵမ်ဢဝ်ၽၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း လႄႈ ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ တႃႇၶတ်းပႅတ်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉၸွမ်ၸိုင်ႈ ရၢတ်ႉသျႃး ပူႇတိၼ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ရၢတ်ႉသျႃးတေပဵၼ်ၽၢႆႇဢွင်ႇပေႉ ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈယူႇၶရဵၼ်း လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈယူႇၶရဵၼ်း တေဢွင်ႇပေႉၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ တေယူႇတီႈလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်မိူင်းဝၼ်း တူၵ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း