ရၢတ်ႉသျႃး သူင်ႇတရူၼ်း 45 လမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်း

ရၢတ်ႉသျႃး သူင်ႇတရူၼ်း 45 လမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၶူင်ႉသၢင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ၽၢႆႇၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယူႇၶရဵၼ်း။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AP လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 February 2024 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃး လႆႈသူင်ႇတရူၼ်းတင်းမူတ်း 45 လမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်း မီးပဝ်ႉမၢႆတီႈ ၽၢႆႇပၢႆးၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တင်း ၶူင်ႉသၢင်ႈပိုၼ်ႉၸွမ်းၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇမိူင်းယူႇၶရဵၼ်းသေ ၽၢႆႇတၢင်းယူႇၶရဵၼ်း ယိုဝ်းတူၵ်းပႅတ်ႈလႆႈ 40 လမ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယင်းမီးၵူၼ်းလႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ လႄႈ ႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ၸၢၵ်ႇတရူၼ်းဢၼ်ယူႇၶရဵၼ်းယိုဝ်းတူၵ်းပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ယင်းတူၵ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်း Moldova ဢၼ်ယူႇတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ လႄႈ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း Moldova ၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃး တင်း ယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈမႃးထိုင်ၸိုင်ႈမိူင်း Moldova ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈထူပ်းႁၼ်ၸၢၵ်ႈတရူၼ်းၼႂ်းမိူင်း Moldova ပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပၼ်ၾၢင်ႉ လႄႈ လွင်ႈဢၼ်ရၢတ်ႉသျႃး ၶဝ်ႈတိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပဵၼ်းၽေးတေႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ ၵွပ်ႈၼၼ်တေလႆႈသိုပ်ႇၵမ်ႉၸွႆႈ ယူႇၶရဵၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း