ရၢတ်ႉသျႃး သူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း Su-30 ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ရၢတ်ႉသျႃး သူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း Su-30 ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁဵတ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လွင်ႈတေၸတ်းႁႃ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း Su-30 ပၼ်တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇ 6 လမ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် September 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 10 September 2023 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (မၢၼ်ႈ) လႆႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇရၢတ်ႉသျႃး RIA တီႈၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈပၢင်ၵုမ် လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၽၢႆႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းၸွမ်းတၢင်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်း (Eastern Economic Forum) ၼၼ်ႉဝႃႈ ရၢတ်ႉသျႃးလႆႈသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း Su-30 ၸုပ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းပၼ်တီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇ 2 လမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယင်းလႆႈလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TASS ထႅင်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (မၢၼ်ႈ) တေမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ထႅင်ႈတင်းၼမ် ႁူမ်ႈထိုင်ပႃး လွင်ႈဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Russian ၵေႃႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၽၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄရၢတ်ႉသျႃး ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈ ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်သင်ၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ယူႇတီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉ လွင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈယိပ်းတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈယွမ်းႁပ်ႉဢမ်ႇ လႆႈ လႄႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်းၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း