ရၢတ်ႉသျႃး ဢဝ်တရူၼ်းတင်းၼမ် သိုပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းယူႇၶရဵၼ်း ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇယင်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 14 October 2022 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇယူႇၶရဵၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃး လႆႈဢဝ်တရူၼ်း ဢၼ်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇသူင်ႇပၼ်ၼၼ်ႉ‌သေ သူင်ႇၶဝ်ႈ‌‌ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလူင် Kyiv ထႅင်ႈ ‌လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ရၢတ်ႉသျႃးလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇၵူႈဢွင်ႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။

Kyrylo Tymoshenko ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ႁိူၼ်းႁေႃၸွမ်ၸိုင်ႈယူႇၶရဵၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ရၢတ်ႉသျႃး လႆႈသူင်ႇတရူၼ်း ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၵမ်ႉပႃႈၼမ်၊ တရူၼ်းသႅၼ်းၼႆႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵွပ်ႈဝႆႉသေ ပုင်ႈသႂ်ႇပဝ်ႉမၢႆတႅၵ်ႇလႅဝ်ၽွင်ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း Mykolaiv လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉရၢတ်ႉသျႃး သူင်ႇတရူၼ်းၶဝ်ႈတိုၵ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ 5 ၸၼ်ႉ  ႁူမ်ႈထိုင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇတင်းၼမ်၊ တပ်ႉသိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃး သိုပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢူၺ်းလီမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း လၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈသူင်ႇၶိူင်ႈယိပ်း တႃႇတေႁႄႉၵင်ႈၽေးတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈ သေႇလႅၼ်ႇသၵီႇ ဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈရၢတ်ႉသျႃး မိူၵ်ႈမႂ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁူႉၸႅင်ႈလႅင်း လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ရၢတ်ႉသျႃးၼမ်မႃးၵႃႈၼၼ်ႉ၊ သင်မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ၸွႆႈယူႇၶရဵၼ်း ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၽေးတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်လႆႈၸိုင်  တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း  ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း