လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇ − တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸမ်တီႈၵႆတင်းသဵင်ႈၶႃႈဢေႃႈ သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ႁူႉၸၵ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) ထူပ်းႁၼ် ၼၢင်းသႅင်လၢဝ် ဝၢၼ်ႈၼွင်မွၼ် ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပေႃးၼႆၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇပၼ်တီႈ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ ၼၢင်းသႅင်လၢဝ် မၢႆၾူၼ်းတီႈႁိူၼ်း 09 403 761 160 ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ပႃႈ မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 136 153 422 37 ၼႆႉၽွင်ႈၶႃႈ။

ၼၢင်းသႅင်လၢဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း လုင်းသၢင်ႇဢေႃး+ပႃႈၸၢမ်ၶမ်း လႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းသေ ၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးလႄႈ သမ်ႉၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၵပ်ႇသိုပ်ႇၸူးတီႈႁိူၼ်းသေပွၵ်ႈ ဝၢႆးၼႆႉသမ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်တႆးၵေႃႉမၼ်းၼၢင်းၶိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ သေ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၼၢင်းသႅင်လၢဝ် ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး တေႃႇပေႃးငိၼ်းဝႃႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇလႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းသေပွၵ်ႈလႄႈ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ်ၵေႃႈ လႆႈၶၢတ်ႇၵႂႃႇပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 5−6 ပီႊယဝ်ႉလႄႈ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇငိၼ်းငၢဝ်းသင်သေ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ပေႃႈမႄႈ၊ ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼၢင်းသႅင်လၢဝ် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးသေ သမ်ႉၶိုၼ်းဝႃႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼႂ်း မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈမၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၸွင်ႇမၼ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ႁိုဝ် ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ၵူၺ်းပဵၼ်တႆးၵေႃႉမၼ်းလၢတ်ႈၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ် လႆႈၼႆသေ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ယိင်းသႅင်လၢဝ် မီးဝႆႉယူႇတီႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်မႆႈၶေႃး တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၼႆယူႇ။

သင်ၸိူဝ်ႉ ၼၢင်းသႅင်လၢဝ် လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးၶၢဝ်ႇၼႆႉ ပေႃးၼႆၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၵႂႃႇႁႃ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ မၢႆၾူၼ်းတီႈႁိူၼ်း 09 403 761 160 ဢမ်ႇၼၼ် တီႈပႃႈလွတ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပႃႈ ၼၢင်းသႅင်လၢဝ် မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 136 153 422 37 လႄႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၸူးလႆႈတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09 788 793 956၊ 09 960 217 636 ၼႆႉသေၵမ်း။

 

ၼပ်ႉၼမ်ယုမ်ႇၼမ်သေ

ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၼၢင်းသႅင်လၢဝ်

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း