လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ပၢင်ပွႆးႁေႃးထမ်းပထၢၼ်း လႄႈ တၢင်ႇထီးၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း