လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 7 ပီႊ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (Nationwide Ceasefire Agreement-NCA) ၶွပ်ႈတဵမ် 7 ပီႊ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁေႃး သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။
ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 7 ပီႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းထီႉ 15 October 2022 သေ မီးၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ ၽူႈၼမ်း/ၽူႈတၢင်တူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇမိူင်းရၶႅင်ႇ (ALP)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (DKBA)၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU)၊ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်း (KNU/KNLA-PC)၊ မုၵ်ႉၸုမ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)၊ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ်တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လႃးႁူႇ (LDU) ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။
လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 7 ပီႊ
ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သႅဝ်းႁၢၼ် ၽူႈတၢင်တူဝ် လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်လူင် CEC ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ၊ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး၊ လွတ်ႈၸိုဝ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ (17/1)၊ ထတ်းသၢင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၼ်သိုၵ်း၊ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ၊ ၽိူမ်ႉထႅမ်ထွၼ်လႆႈ ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း၊ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈၵေႃႈ မီးပႃးဝႆႉတင်းၼမ်ယူႇ၊ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။
ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး 4 ပွၵ်ႈသေ လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇယဝ်ႉ၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ လွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼင်ႇယိုၼ်းမိုဝ်းထိုင်လႆႈ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။
ၵူၺ်းၼႃႇ မိူဝ်ႈပီႊ 2021 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းသေ ဢမ်ႇလႆႈၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႄႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇ၊ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း NCA ၼၼ်ႉသေ တွၼ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးယဝ်ႉလႄႈ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းတဵၵ်းဢီးႁႂ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်သေးလၢႆ လႄႈ ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းယူႇယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 7 ပီႊၼႆႉ ၸိူဝ်းႁဝ်းတေလႆႈတွၼ်ႈသွၼ်ၵၼ်တင်းၼမ်ယူႇၼႆ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆ။
ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 7 ပီႊၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးလၢႆလၢႆလွင်ႈသေ ၸုမ်းတႅဝ်းႁူမ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF) လႄႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF) ဢမ်ႇပဵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 October 2015 ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်း KNU၊ KNU/KNLA-PC၊ ABSDF၊ PNLO၊ CNF၊ DKBA၊ ALP၊ RCSS (တင်းမူတ်း 8 ၸုမ်း) လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵၼ်သေ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၽွင်းတၢင် မိူင်းၶႄႇ၊ ဢိၼ်းတီးယႃး၊ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ ထႆး၊ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ၊ ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇၸွမ်းယူႇၼႆယဝ်ႉ။
ဝၼ်းထီႉ 13 February 2018 ၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ် ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ်တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လႃးႁူႇ (LDU) ၶိုၼ်းၶဝ်ႈပႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) သေ တင်းမူတ်းမီး 10 ၸုမ်း ၼႆယဝ်ႉ။
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း