လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပီးလီႁၵ်ႉသေတႃႉ ၸၢင်ႈမီးၽေးလႆႈ

 ၵူၼ်းလူင်လၢႆလၢႆၵေႃႉ တေဝူၼ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပီးၼၼ်ႉ လီႁၵ်ႉလီၵွတ်ႇၼႆယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွင်ႇယၢမ်ႈႁူႉယူႇႁႃႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်လီႁၵ်ႉလႄႈ ပီးဢုတ်ႉတုတ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၽွၼ်းလီသေၵႃႈႁိုဝ် သင်ပၼ်ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပီးၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆၸိုင် တေၸၢင်ႈမီးပၼ်ႁႃပၢႆးယူႇလီၸွမ်းမႃးလႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပီးၼၼ်ႉ မီးယူႇလၢႆလၢႆလွင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွမ်းၵၢပ်ႈၸွမ်းပၢၼ်၊ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၵိၼ်လႆႈဝႆး လႄႈ ဢၼ်မီးၶႆမၼ်းၼမ်၊ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ဢွၵ်ႇႁႅင်း ဢမ်ႇၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်း ဢၼ်ၵိၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပီးမႃးလႆႈငၢႆႈယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႃႈမႄႈလႄႈ ၽူႈၵုမ်းထိင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈလမ်ႇလွင်ႈတႄႉတႄႉ။ တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပေႃးႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်း တၢင်းပဵၼ်ပီးၼႂ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

တၢင်းပဵၼ်ပီးဢၼ်ပဵၼ်ၽေးတေႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပီးမႃးၼႆ   တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးယူႇလီလၢႆလၢႆလွင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်၊ ၶႆမၼ်းၼႂ်းလိူတ်ႈသုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတေဝူၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ တေထူပ်းလႆႈၼႂ်းၵူၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇမွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း တီႈတေႉ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈထူပ်းလႆႈတီႈၵူၼ်းဢႃႇယုယင်းတိုၵ်ႉလဵၵ်ႉလႄႈ မီးဝႆႉတၢင်းပဵၼ်ပီးၼၼ်ႉယူႇ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းၸၢင်ႈတေမီးတၢင်းပဵၼ်သွၼ်ႉၸွမ်းမႃးထႅင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ် မိူဝ်ႈၽွင်းၼွၼ်းလပ်းလႄႈၸၢင်ႈၵိုတ်းထူၺ်ႈၸႂ်လႆႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼွၼ်းဢမ်ႇဢိမ်ႇ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပႃးထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵၼ်းလႆႈတဵမ်တီႈ၊ ယင်းၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ပၢႆးၸႂ်ပႃးလႆႈ ဢမ်ႇဝႃႈ တေထုၵ်ႇပိူၼ်ႈၵိူဝ်ႉလဵၼ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉၶမ်ၸႂ်မႃးလႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လွင်ႈဢၼ်ပေႃႈမႄႈထုၵ်ႇလီႁဵတ်း

ၵုမ်းထိင်းပၼ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇလႄႈ လီလဵင်ႉပၼ်ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ဢၼ်မီးယႂ်းဢႁႃႇရၼမ်၊ ငိူင်ႉဝႄႈတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်မီးၶႆမၼ်းၼမ် လႄႈ ဢၼ်ၸဵမ်းဝၢၼ်ၼႃႇ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ် ဢၼ်ၶူဝ်ႈဢၼ်ထွတ်ႈ၊ ၶဝ်ႈမုၼ်းဢၼ်ၸဵမ်းဝၢၼ်၊ တၢင်းၵိၼ်ၶွပ်ႈၶွပ်ႈ၊ ၼမ်ႉဢၢတ်းလူမ်းလႄႈ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီးၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၼ်ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႆႉတူင်ႉတူင်ႉၼိုင်ၼိုင် ဢွၵ်ႇပၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 30 မိၼိတ်ႉ တေႃႇၼိုင်ႈဝၼ်း လႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈယူႇၸွမ်း ၶွမ်း(Computer) ၊ ထီးဝီး၊ iPad ၊ tablet ၊ ၾူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉႁိုင်ႁိုင် ၵွပ်ႈဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမွၵ်ႈ ဢႃႇယု 2-5 ၶူပ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပၼ်တူၺ်းႁႂ်ႈပူၼ်ႉ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းတေႃႇဝၼ်းၼႆယူႇ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼမ်မႃး ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈပႆလွင်ႈလႅၼ်ႈ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူၼ်းလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇ၊ ဢိၵ်ႇတင်း ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ႈၼွၼ်းႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ ပၼ်ႁႂ်ႈၼွၼ်းဢိမ်ႇဢိမ်ႇ သင်ဝႃႈၼွၼ်းဢေႇၼႆ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပီးလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ−ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း