လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေးတီႈသီႇသႅင်ႇ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇတႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 1 June 2023 ၼႆႉ တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉၼႆလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းမီးဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လၢႆလၢႆလွင်ႈ တႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း။

လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တီႈၼႂ်းႁူင်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ ဢမ်ႇမီးႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးမေႃသွၼ်၊ ဢွင်ႈတီႈမီးႁူင်းႁဵၼ်းသမ်ႉ ၵႆၵၼ်တင်း ႁူင်းပၢႆႈၽေး လႄႈ မီးပႃးလွင်ႈယၢပ်ႇလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်သေ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 29 May 2023 ၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈသႂ်ႇ သဵၼ်ႈမၢႆတႃႇၶိုၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း မီးတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၵျေႃႇသူၺ်ႇ ၵေႃႉၸွႆႈထႅမ်တီႈၼႂ်းႁူင်းပၢႆႈၽေး လၢတ်ႈတီႈ DVB ဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႃႇတေၶိုၼ်ႈလႆႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မီးဢေႇၼႃႇ တီႈတႅၵ်ႇမၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမီး 100 ၵေႃႉၼႆ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈလႆႈမၼ်းတေမီးမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉၼႆႉၵူၺ်း ယွၼ်ႉၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ် တေမီးပၼ်ႁႃလၢႆလၢႆလွင်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈမၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီး ၵႃႈဢၢပ်ႈပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း၊ မၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶၢႆႉႁူင်းႁဵၼ်း၊ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ဢွင်ႈတီႈယူႇႁူင်းႁဵၼ်းတဵမ်ယဝ်ႉ လႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁပ်ႉ၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ဝႃႈၼႆ။

မၶမ်းၵီး ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းႁူင်းပၢႆႈၽေးၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁူင်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း (ဢွင်ႇၵႃႇလ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃး 2 ပီႊယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇမီးမေႃသွၼ် ဢမ်ႇမီးႁူင်းႁဵၼ်းသေ ဢွင်ႈတီႈမီးႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵႆၵၼ်တင်းဢွင်ႈတီႈႁူင်းပၢႆႈၽေးဝႆႉလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇပေႃႈမႄႈ တေပွႆႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇဝႆႉမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇၵလႃးရႃႇၵ  ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈ လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း၊ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လူဝ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၼႃႇ၊ ပေႃးဝႃႈလွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵေႃႈ လွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉ တေမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ မီးႁူင်းပၢႆႈၽေး 32 တီႈ လႄႈ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2,000 ပၢႆသေ ၵမ်ႉၼမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႈ ပၢႆႈပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်မႃးၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇမီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း