လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵဵပ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇ လႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်တၢႆ 3 ၵေႃႉ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၵေႃႉၵၼ် ၵႂႃႇႁၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇတႅၵ်ႇသေ သမ်ႉၵဵပ်းလဵၼ်ႈ လႄႈ   ဢဝ်ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉသယၢၼ်းၵျီး ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 February 2024 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ဢႃႇယု 6 ၶူပ်ႇ−11ၶူပ်ႇ လဵၼ်ႈၵေႃႉၵၼ် တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉသယၢၼ်းၵျီး လႄႈ သမ်ႉၵႂႃႇၵဵပ်းလဵၼ်ႈၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵႂႃႇဢမ်ႇပႆႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉသေ ၵမ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇသႂ်ႇၸိူဝ်းၶဝ် တၢႆတင်း 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉဢၼ်လႆႈတၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇ ၼၼ်ႉ  ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မၢႆးၼေႇမိၼ်းဢွင်ႇ ဢႃႇယု 6 ၶူပ်ႇ၊ မၢႆးလၢႆႇမိၼ်းဢွင်ႇ ဢႃႇယု 10 ၶူပ်ႇ လႄႈ မၢႆးဢွင်ႇၸျေႃႇၸေႃႇ ဢႃႇယု 11 ၶူပ်ႇ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆ၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈမဝ်မၢင်ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၶဝ်ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း လႄႈ မၢၵ်ႇဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵဵပ်းလဵၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း