လုၵ်ႈၸၢႆးယွင်ႇယႃႈ ဢဝ်တၢႆၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ယွၼ်းငိုၼ်းၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ထိုင်တီႈဢဝ်ၽႃႉၽၼ်း ၵွၵ်းႁူဝ်မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူးတၢႆၶိုၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈပေႃႇယေႇဢူး ဢိူင်ႇပေႃႇယေႇဢူး ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 30 March 2023 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) The People’s Voice ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ လႆႈပဵၼ်မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18 March 2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၽွင်းတေႃႇၶိၼ်ႇမူင်း ဢႃႇယု 50 ပီႊ ၼွၼ်းၼႂ်းလုၵ်းၼွၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ဢၼ်သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢဝ်ၽႃႉၵႂႃႇၽၼ်းၺႃး တီႈၵွၵ်းႁူဝ်မႄႈမၼ်းလႄႈ  ယွၼ်ႉလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်ၼႃႇသေ တေႃႇၶိၼ်ႇမူင်း လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပေႃႇယေႇဢူး လၢတ်ႈတီႈ The People’s Voice ဝႃႈ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းႁိူၼ်းၶဝ်ဝႃႈတႄႉ ယွၼ်ႉလုၵ်ႈၸၢႆး ယွၼ်းငိုၼ်းမႄႈမၼ်းဢမ်ႇလႆႈ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းသမ်ႉ ယွင်ႇယႃႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်ၽႃႉၽၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်၊ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶၢပ်ႈတူဝ် တေႃႇၶိၼ်ႇမူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပရႁိတ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် သူင်ႇၸူးဝႆႉတီႈႁူင်းယႃယဵၼ် ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 March 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ဢၼ်ယူႇ သၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႇမွင်ႇ ဢိူင်ႇႁူဝ်တွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ယွင်ႇယႃႈ ယွၼ်းငိုၼ်းမေးဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ထိုင်တီႈဢဝ်ၵွင်ႈယၢမ်း ယိုဝ်းတၢႆမေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း