လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလူတ်းယွမ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်းၼိုင်ႈၶိုင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေႁႄႉၵင်ႈလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႈပေႃးတေဢမ်ႇလုတ်ႈႁၢမ်းၼႆၼၼ်ႉ သေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လူတ်းယွမ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 26 March 2020 ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈလုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼိုင်ႈၶိုင်ႈၵူၺ်းသေ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၼိုင်ႈၶိုင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁႂ်ႈလိုဝ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈႁိူၼ်းၼႆ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 25 March 2020 ၼၼ်ႉၼင်ႇၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလူတ်းယွမ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်းၼိုင်ႈၶိုင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ၸိူဝ်းဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ် ၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တေလႆႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈႁိူၼ်းသေ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉမႃး လူဝ်ႇၶိုၼ်ႈလုမ်းၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉတႃႇသေႇၼႆယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ယူႇသဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢမ်ႇၼၼ် မီးတၢင်းပဵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈပွင်ႇလႅင်းပၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶိုတ်းၶိုတ်းတၼ်းတၼ်းလႄႈ ပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းတႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ပၢႆးယူႇလီၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 26 March 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 (3) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်သေ ပႂ်ႉတူၺ်းဝႆႉတီႈႁူင်းယႃမီး (275) ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်တႄႉ ပႆႇမီးသေၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း