လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢၢႆတူဝ်မဵၼ်ႁႅင်း

ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽႂ်ၵေႃႈတိုၼ်းတေမီးဢၢႆတူဝ်ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇ၊ လိူဝ်သေဝႃႈ မၼ်းတေဢွၵ်ႇမႃးႁႅင်း ႁိုဝ်ဢမ်ႇႁႅင်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ဢၢႆတူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ မၼ်းလုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃးလႃႇပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် လုၵ်ႉမႃးတီႈႁိူဝ်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်တွမ်ႇႁိူဝ်ႇၼၼ်ႉ တေယူႇၸွမ်းၶႅၼ်ၸွမ်းၶႃ၊ တူဝ် လႄႈ လင် ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ပေႃးဝႃႈတႄႉမၼ်းဢမ်ႇလႆႈမီးဢၢႆသင်၊ မိူဝ်ႈလႂ်မႆႈၵေႃႈ တေမီးႁိူဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး တႃႇထိင်းပၼ်ႁႂ်ႈႁႅင်းမႆႈၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူဝ်ႇမီးဢၢႆမႃးၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတၢင်းယူႇ 2 လွင်ႈ။

  1. ႁိူဝ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းၵႂႃႇႁူမ်ႈလေႃးပႅတ်ႉထီးရီးယႃး ဢၼ်ယူႇၸွမ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်ႁဝ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးဢၢႆမႃး။
  2. ႁိူဝ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈတွမ်ႇႁိူဝ်ႇ Apocrine sweat gland ပဵၼ်ႁိူဝ်ႇဢၼ်သႂ်သႂ်ၵူၺ်းသေ တေၼဵဝ်ၼဵဝ်ဝႆႉလႄႈ ဢၢႆတေႁႅင်းမႃး၊ တွမ်ႇႁိူဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေယူႇၸွမ်း ၵိင်ႇႁႄႉ၊ ငဝ်ႈၶႃ၊ တႂ်ႈႁၢဝ်းၼႃႈဢူၵ်း၊ မိၼ်ႇႁူ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးဢၢႆတူဝ်ႁႅင်းမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ−

တၢင်းၵိၼ်ဢၼ် ၸဵမ်းၽဵတ်းႁႅင်း

ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ် တၢင်းၵိၼ်ဢၼ် ၸဵမ်းၵိူဝ်ႁႅင်း၊ သူမ်ႈႁႅင်း၊ ၽဵတ်းႁႅင်း ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီးဢၢႆႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၵ်းမီႇႁေႃ၊ မီႇလႅင်၊ ႁူဝ်ၶႃႇ၊ ၶႃးႁွမ် လႄႈ ၽၵ်းႁႃႈ၊ မၢၵ်ႇလၢင်းလိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးဢၢႆတူဝ်မႅၼ်ႁႅင်း လိူဝ်သေၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇၵိၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၽဵတ်းၽဵတ်းမႆႈမႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။

မီးၼမ်ႉၼၵ်းလိူဝ်ႁႅင်း

ၸၢမ်းတူၺ်းတူၺ်းဝႃႈ ၵူၼ်းပီးၼၼ်ႉ တေမီးဢၢႆတူဝ်ႁႅင်းလိူဝ်သေၵူၼ်းယွမ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ  ၵူၼ်းပီးႁိူဝ်ႇဢွၵ်ႇငၢႆႈ ၸွမ်းၼိူဝ်ႉၼင်ဢၼ်တူပ်ႉသွၼ်ႉၵၼ် ဢမ်ႇဝႃႈ ၸွမ်းၸၼ်ႉပုမ်၊ တႂ်ႈၵိင်ႇႁႄႉ၊ ငဝ်ႈၶႃ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ တွမ်ႇႁိူဝ်ႇတီႈ ၵိင်ႇႁႄႉလႄႈ ငဝ်ႈၶႃႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁိူဝ်ႇၼမ်လိူဝ်သေ ၵူၼ်းယွမ်ထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉဢၼ်ၶူဝ်ႈ

တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီးၶႆမၼ်း တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉဢၼ်ၶူဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပီးလႄႈ ယင်းၵႂႃႇတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈတွမ်ႇႁိူဝ်ႇ ၸွမ်းၵိင်ႇႁႄႉလႄႈ ငဝ်ႈၶႃထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

ၵိၼ်ၼိူဝ်ႉလႅင်

ၼိူဝ်ႉလႅင် မိူၼ်ၼင်ႇၼိူဝ်ႉဝူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးဢၢႆတူဝ်ႁႅင်းမႃးယူႇ ပေႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တင်းၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၼိူဝ်ႉလႅင်ၼၼ်ႉ။

ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉႁွမ်ဢၼ်ဢမ်ႇၵိုင်ႇတင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ

ၼမ်ႉႁွမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၶိူင်ႈမုၼ်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သင်ၸႂ်ႉဢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇလီၵေႃႈ လီလႆႈၵႂႃႇၸႂ်ႉထႅင်ႈတၢင်ႇမဵဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၺႃး ၼမ်ႉႁွမ်ဢၼ်မၼ်းၵိုင်ႇငၢမ်ႇတင်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် မၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈဢၢႆတူဝ်မဵၼ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။

လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းဢၢႆတူဝ်မဵၼ် ၼႂ်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ၼၼ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇ−

  • ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶူဝ်းဢၼ်လူမ်ၸႂ်လႄႈ လႆႈလူမ်းလီ၊ ဢမ်ႇၵပ်ႉၼႃႁႅင်းပူၼ်ႉ၊ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပီးပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈမီးပၼ်ႁႃ ၸွမ်းၶႅၼ်သိူဝ်ႈတီႈၵိင်ႇႁႄႉသေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူဝ်ႇဢွၵ်ႇၼမ်မႃး ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈၼုင်ႈၵူၼ်ၵပ်ႉၼႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လီလႆႈၾၢင်ႉပႃးယူႇယဝ်ႉ။
  • သင်ႁူႉဝႃႈႁိူဝ်ႇဢွၵ်ႇၼမ်ၼႃႇၼႆ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼမ်ႉႁွမ် လႄႈတင်းၸေႈၸဵတ်ႉယမ်းၼၼ်ႉ ဝႆႉၵိုၵ်းတူဝ်တႃႇသေႇ တွၼ်ႈတႃႇဝႆႉၸဵတ်ႉမိူဝ်ႈႁိူဝ်ႇဢွၵ်ႇႁႅင်းသေယဝ်ႉ သိတ်းၼမ်ႉႁွမ်ၸွမ်း၊ ပေႃးၸၢင်ႈဢၢပ်ႇၼမ်ႉၵေႃႈဢၢပ်ႇၼမ်ႉၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်။
  • မိူဝ်ႈၽွင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသီၶီႈၶႆးၽွင်ႈ တႃႇဢဝ်သႄးလ်ၽိဝ်ၼင် ဢၼ်တၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉဢွၵ်ႇ ႁဵတ်းပၼ်ၼိုင်ႈဝူင်ႈလႂ် 1-2 ပွၵ်ႈၵေႃႈလႆႈ။
  • ၵႆႉၵႆႉလၢႆႈပၼ်သိူဝ်ႈၶူဝ်းၵူႈဝၼ်း၊ မၢင်ပွၵ်ႈဢၢႆတူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈမႃးၸွမ်းသိူဝ်ႈၶူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမူတ်းသႂ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ−လွႆသွမ်ႇ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း