လွင်ႈပဵၼ်မႃးဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီႊတဵမ်)

ႁဝ်းမႃးတူၺ်းၶိုၼ်း ဝၢႆးသေႁဝ်းဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းတီႈဢင်းၵိတ်ႉမႃး ၼႂ်းဝၼ်းထိ 4/1/1948 ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸင်ႇလႆႈပူၼ်ႉတႂ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ ပူၼ်ႉလွင်ႈတိုၵ်းတေႃးမႃးၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူဝ်ႈၽွင်း သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ႁၢဝ်ႉႁႅင်းယူႇၼၼ်ႉ ဢင်းၵိတ်ႉၶဝ်ပၼ်ၵတိၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၽူႈလႂ် မိူင်းလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵျႃႇပၢၼ်ႇၼႆ တေလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၢၼ်မိူင်းပၼ်သေ ပူတ်းပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးႁဝ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၽၢႆႇဢင်းၵိတ်ႉသေ ႁဵတ်းၼၼ်မႃး ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ယဝ်ႉၵႂႃႇ ဢၢင်းၵိတ်ႉ လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးႁဝ်း ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ၼႂ်းလိူၼ် ဢေႃးၵၢတ်ႉသ် 1945 ၼၼ်ႉမႃးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်သိုၵ်း ဢွင်ႇသၢၼ်း ၶဝ်ႈၸိမ်ၸီးသေႇယူင်း တိူၵ်းသူၼ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်တႆးႁဝ်းၶႃႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈတႅၵ်ႇၸတ်ႉၵၼ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းမၢၼ်ႈမႃး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီႊသေ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ပၢင်လူင်၊ ၶိုၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်း သိၵ်ႇယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947 ဢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ၽူႈၼမ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်း ၸွမ်သိုၵ်း ဢွင်ႇသၢၼ်း ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉ မိူဝ်ႈ 12/02/1947 ၼၼ်ႉလႄႈ ဝၢႆးသေဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းမႃးၸွမ်းၵၼ် 10 ပီႊ မၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် မီးၼၼ်ႉသေ၊ ၸဝ်ႈၼွႆႉ သေႃးယၼ်ႇတ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢွၼ်ဢဝ်ၵူၼ်း 31 ၵေႃႉ ၵွင်ႈ 7 လဝ်းသေ တႄႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 May 1958 ၵိၼ်ၼမ်ႉသႅတ်ႈၸႃႇ ၽၢႆႇၼိူဝ် တႃႈၽႃလႅင် ယၢၼ်တႃႈ 3 လၵ်း ၵႄႈၵၢင်မိူင်းပၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၵျွတ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းလႆႈတႄႇမၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ဝၢႆးသေၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ လပ်ႉလွႆငိုၼ်းလွႆၶမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ယင်းမီးၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တိုၵ်းတေႃးၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 21 May 2023 ၼႆႉၵေႃႈ 65 ပီႊတဵမ်ယဝ်ႉ  တႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်မႃးၵူႈပီႊၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ငိူၼ်ႈငဝ်ႈပၼ်ႁႃၸုမ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ထၢင်ႇႁၢင်ႈ မီးမိူင်းႁင်းၽႂ်မၼ်းသေ ၸင်ႇလႆႈတႄႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမႃး။

ပၼ်ႁႃမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းတႄႇမႃးတီႈ ႁဝ်းဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ၸွမ်းမၢၼ်ႈသေ ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ်သမ်ႉ မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၸီႉသင်ႇ သၢႆႉၶႂႃ ၼႃႈလင်လႆႈ ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ မိူၼ်ဢူၵ်းမိူၼ်ၸႂ်ၶဝ်ၵူႈလွင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ။ တႃႇၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈသင်သေပိူင် ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ယိပ်းၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶိုၼ်း ဢၢၼ်းတိုၵ်းဢဝ် လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈႁင်းၽႂ်မၼ်း၊ မိူဝ်ႈတႄႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသမ်ႉ ဢၢၼ်းတိုၵ်းဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ တီႈမၢၼ်ႈၶဝ် ႁင်းၽႂ်မၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းပူၼ်ႉၵႂႃႇႁိုင် ၶိုင်ၵႂႃႇၶိုင်မႃး ႁဵတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းမႃးသမ်ႉ ၼိုင်ႈႁိုင် ၼိုင်ႈယိူင်းဢၢၼ်းႁၢႆလၢႆ မဝ်မၢင်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃၼႆၵေႃႈ ယဵၼ်းပဵၼ်ၵေႃၽႂ်ၵေႃ‌မၼ်းပႅတ်ႈ  လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး 65 ပီႊယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢိၵ်ႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ  ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ  လႆႈတုၵ်ႉၶ ယၢပ်ႇၵိၼ်း လူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉတင်းၼမ် (လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶ လူႉႁၢႆတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၽိတ်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းၽိတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ)။ ႁဝ်းယႃႇပေၵုမ်ႇၼွၼ်းၾၼ်ဢဝ် လွင်ႈလႆႈပဵၼ်မႃး ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလၢႆလၢႆၵူၺ်း မၼ်းတေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉ ၼႄတူဝ် ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသင်လႆႈ၊ ပီႊၼႆႉၵေႃႈ ပေႃးတဵမ် 65 ပီႊယဝ်ႉ သင်ႁဝ်းတေၼပ်ႉၶိုၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်းတႄႉ တေၸၢင်ႈထိုင်ပၢၵ်ႇပီႊ ႁဵင်ပီႊလူးၵွၼ်ႇ၊ ၶၢဝ်းတၢင်းပူၼ်ႉမႃး 65 ပီႊမိူင်းယဝ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆၵေႃႈ လုၵ်ႉလုၵ်ႉၵၢၼ်းၵၢၼ်းမႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆၵေႃႈ တုၵ်ႉၶ တုၵ်ႉယၢၵ်ႈ ၶၢၼ်ၸႂ် ၵွတ်းၽၢၼ် ဢိုပ်းယၢၵ်ႈ မႃးၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆပီႊမိူင်းယဝ်ႉ ဝၢၼ်ႈၵေႃႈႁၢမ်း မိူင်းၵေႃႈႁၢမ်း လူႉလႅဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်ၽိုၼ်းပဵၼ်ၾႆးၵႂႃႇသဵင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပၢႆႈတၢႆမႃးၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်လႆႈသေ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵႄႈၵၢင်တႆးႁဝ်း လွင်ႈလႆႈပဵၼ်မႃးၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇပႆႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း-ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းဢမ်ႇပၼ်ႁိုဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ယွၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်လႄႈ ႁဝ်းၸင်ႇဢမ်ႇပႆႇလႆႈၵွၼ်းၶေႃၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈ ငဝ်းလၢႆး တိုဝ်ႉတၢင်းဢမ်ႇပၼ်မႃးလႄႈ ႁဝ်းႁႃးပႆႇၸၢင်ႈၽွမ်ႉႁိုဝ်၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းယႂ်ႇယႂ်ႇၶဝ် ဢၼ်လွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းလႄႈ မိူင်းတႆးၸင်ႇသုၵ်ႉယုင်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ယွၼ်ႉႁႅင်းတႆးလူတ်းယွမ်းသေ ၽၢႆႇၽူႈၶဵၼ်သမ်ႉႁႅင်းယႂ်ႇမႃးလႄႈ ႁဝ်းပႆႇႁၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇတေၵတ်းယဵၼ်ႁိုဝ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ပေႃးဢဝ်ၸွမ်း ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 1947 ဝႃႈၸိုင် ၸိုင်ႈတႆးမီးသုၼ်ႇလႆႈတၢင်းမၢႆမီႈတႃႇဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃ ဝႆႉတႅၵ်ႇလႅင်းယူႇ။

(ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း − SSPP ၶူဝ်းၶဵဝ် ဢဝ်ၸိုဝ်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼမ်းၼႃႈႁႃပၢႆးမၢၵ်ႈမီး)

တီႈတႄႉမၼ်း ၸုမ်း SSPP ၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 16/8/1971 တီႈၶုမ်ႇပၢင် ၵဵင်းလိူၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး မိူဝ်ႈၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶဝ်မီးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉယူႇ 3 ၶေႃႈ 1. ပုၼ်ႈတႃႇၸိုင်ႈတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၵွၼ်းၶေႃ၊ 2. ပုၼ်ႈတႃႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် လႄႈ 3. ပုၼ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင် ၽဝၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး မီးၼင်ႇၼႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈထိုင်မႃးယၢမ်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ၼႂ်း 3 ၶေႃႈၼၼ်ႉ ၶေႃႈထီႉၼိုင်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃၼႆၼၼ်ႉ ၶၢႆႉလၢႆႈမႃးပဵၼ် သုၼ်ႇၽွင်းငၢမ်းႁင်းၶေႃ လိုမ်းပႅတ်ႈဝၼ်းဢၼ်ၶဝ် ၵေႃႇတင်ႈၸုမ်း တႃႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးသေ ဢဝ်ၼႃႈတီႈပၵ်းလၵ်းယူႇသဝ်း ႁဵတ်းပွၵ်ႉႁဵတ်းယွမ်ႇ ဢဝ်ဝၢၼ်ႈႁဵတ်းပဵၼ်ဝဵင်းလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်သေ ဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်တီႈပၵ်းသဝ်း ပဵၼ်တီႈပၵ်းၸုမ်း ၵုမ်းၵမ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁဵတ်းၶုၼ်ၵႂႃႇ၊ ထၢင်ႇႁၢင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဝႃႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈမၼ်းၵေႃႈ ၸုမ်း SSPP ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵူၺ်းဢဝ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ “လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ” ၼႆၼၼ်ႉ မႃးႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇသႂ်ႇတွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႇလဵင်ႉမုၵ်ႉၸုမ်းၶဝ်သေ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃႉထုပ်ႉ မတ်ႉပေႈပိၵ်ႇႁွႆႈၸွမ်းတူၼ်ႈမႆႉ ယၢင်ႈၼိူဝ်ပဵဝ်ၾႆး မိူၼ်ဝူဝ်းမိူၼ်ၵႂၢႆး ယႃႉၶူဝ်းၶွင်တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတၢႆ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၵေႃႈ မီးမႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ႁွင်ႉဢဝ်ဢူၺ်းလီသေ လိုပ်ႈလမ်းပိုတ်းယိုဝ်း RCSS/SSA  မႃးၵေႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းမၼ်းႁိုင်တႄႉတႄႉၶႃႈယဝ်ႉ။

တႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်းငိူၼ်ႈငဝ်ႈ လွင်ႈလႆႈတႄႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးသေ ဢဝ်ၶူႈၼင်ပိူၼ်ႈထူၺ်ႈၵႂႃႇ ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼိုင်ႈႁိုင်မႃးၵေႃႈ ႁၢႆၸၢင်မဝ်မၢင်မႃးၵူႈဝၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ၊ တူၺ်းၶႃႈလႄႈ ပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းငၢမ်းဢဝ်ပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ်? ႁဵတ်းသင် လႄႈဝႃႈၼၼ်လႃႇပေႃးၼႆ ယၢမ်းလဵဝ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆးႁဝ်းၶႃႈမၢင်ၸုမ်းၸုမ်းၼႆႉ မိူၼ်လိုမ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်သေ ၵႂႃႇယူႇဝႆႉၽၢႆႇပေႉပုၼ်ႈ ၶိုၼ်းမႃးလမ်းယိုဝ်းတႆး ၶႃႈႁႅမ် တႆးႁဝ်းတၢႆၶိုၼ်းၵေႃႈမီးမႃးတင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ၶႆႈဝႃႈတႄႉတႄႉသမ်ႉ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ မၢဝ်မၢင်သေၵေႃႈလၢႆး ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်မႃး ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ဢမ်ႇလီၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶိုၼ်း။

ၼႂ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တႄႇဢဝ်ပီႊ 2023 ၼႆႉၵႂႃႇ ၸုမ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ယႃႇပေႁၵ်ႉဢဝ် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း ဝၢႆႇၼႃႈၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ၶတ်းၸႂ်ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ လူတ်းယွမ်း လွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ် လူတ်းယွမ်းမႃႇၼ  ဢဝ်သုၼ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ပဵၼ်ပိူင်လွင်ႈယႂ်ႇသေၵမ်း။

(ဝၼ်းလိုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ 65 ပီႊ)

ပၢႆၵမ် – သိူဝ်တေႁွင်ႉ

*** ပွင်ႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်သုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း