လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၵႄႈၵၢင် ရၢတ်ႉသျႃးလႄႈ ယူႇၶရဵၼ်း လူမ်ႉပႅတ်ႈၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇတႄႇ – သေႇလႅၼ်ႇသၵီႇ ယိုၼ်ယၼ် တိုၵ်ႉယူႇတီႈဝဵင်းလူင် Kiev

ဝၢႆးသေ ဝလႃႇတီႇမီရ်ႇ ပူႇတိၼ်ႇ  တူၵ်းလူင်း တေသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ရၢတ်ႉသျႃးလႄႈ ယူႇၶရဵၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းယူႇၶရဵၼ်း ဝူဝ်ႇလူဝ်ႇတီႇမီရ်ႇ သေႇလႅၼ်ႇသၵီႇ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသွင်မိူင်းလႄႈ လၢႆလၢႆမိူင်း မိူၼ်မီးတီႈမုင်ႈမွင်း လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းတေယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႆၼၼ်ႉ  ပူႇတိၼ်ႇ သမ်ႉဢွၵ်ႇမႃး ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ  “ၸွမ်ၸိုင်ႈယူႇၶရဵၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်း ယႃႇပေပၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၸွမ်ၸိုင်ႈယူႇၶရဵၼ်းယဝ်ႉ” ၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းဢၼ်ပႆႇတႄႇၼၼ်ႉ လႆႈလူႉပင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Interfax news agency ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 February 2022 ဝႃႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸွမ်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး လၢတ်ႈဝႃႈ  “သင်ယူႇၶရဵၼ်းယွမ်းဝၢင်းၶိူင်ႈယူႇၸိုင် ရၢတ်ႉသျႃးၵေႃႈတိုၼ်းၽွမ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၵႄႈၵၢင် ရၢတ်ႉသျႃးလႄႈ ယူႇၶရဵၼ်းယူႇ” ၼႆၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈၵၢင်သွင်ၽၢႆႇလႆႈလူႉၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵႂၢမ်းၶေႃႈၼၼ်ႉသေ လၢႆလၢႆၽၢႆႇ ဢွၵ်ႇမႃးထတ်းသၢင်ဝႃႈ မိူၼ်တင်း မိပ်ႇငႅၼ်းႁႂ်ႈ ယူႇၶရဵၼ်းယွမ်းသုမ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ  “လွင်ႈဢၼ် ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလူႉပင်းၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇတႄႇၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇၶရဵၼ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းလူင် Minsk မိူင်းပေႇလႃႇရုတ်ႉ (Belarus)  သေ သမ်ႉၶႂ်ႈၵႂႃႇၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလူင် Warsaw မိူင်းပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ Poland ဝၢႆးၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇတွပ်ႇသင်ၸူးရၢတ်ႉသျႃးၶိုၼ်းထႅင်ႈ” ၼႆယူႇ  ၵူၺ်းၵႃႈ  ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇၶရဵၼ်း ပႆႇလႆႈဢွၵ်ႇတၢင်းႁၼ်ထိုင်သင်ၶိုၼ်းသေပိူင် ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႄႈၵၢင် ယူႇၶရဵၼ်းလႄႈ ရၢတ်ႉသျႃးပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃး သိုပ်ႇၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင် Kiev မိူင်းယူႇၶရဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉမီးသဵင်ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈယူႇၶရဵၼ်း ဝူဝ်ႇလူဝ်ႇတီႇမီရ်ႇ သေႇလႅၼ်ႇသၵီႇ ပၢႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈဝဵင်းလူင် Kiev ဝၢႆးသေရၢတ်ႉသျႃးလေႃႇတိုၵ်းဝဵင်းလူင် Kiev  ၼႆလႄႈ ဝၼ်းထီႉ 25 February 2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ Zelen Ski လႆႈတၢင်ႇ Clip Video ၽွင်းမၼ်းလႄႈ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸုၵ်းလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်ယူႇ ၼႃႈလုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလူင် Kiev ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် Social media သေ ၼႂ်း Clip Video ၼၼ်ႉ မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ  “ႁဝ်းမီးတီႈၼႆႈ မီးယူႇတီႈဝဵင်းလူင် Kiev ႁဝ်းတေၵႅတ်ႇၶႄယူႇၶရဵၼ်း” ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း