လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ဢိတ်ႇသရေး လႄႈ ႁႃးမၢတ်ႉသ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၶိုၼ်ႈသုင်မႃး 4% ဝၢႆးသေမီး ၸုမ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ပိုတ်းယိုဝ်း ဢိတ်ႇသရေးၼၼ်ႉ လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼမ်ႉမၼ်း ၼႂ်းပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ဢၼ်ပဵၼ်လွၵ်းၵၢတ်ႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼမ်ႉမၼ်းတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 October 2023 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းလိပ်း WTI သုင်ၶိုၼ်ႈ 3.55 တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၶိုၼ်ႈသုင်မႃး 4.29% ၊ ၼိုင်ႈပုင်းပေႇပႃႇၼႆႉ  ပဵၼ်ၵႂႃႇ 86.36 တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 October 2023  ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း ဢိတ်ႇသရေး လႄႈ ၸုမ်းႁႃးမၢတ်ႉသ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းဢိတ်ႇသရေးလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ Gaza လႄႈ မီးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလၢႆတီႈ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈလၢႆလင်လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး လႄႈ လႆႈဝႃႈမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီးၼမ်လိူဝ် 1,500 ၵေႃႉယဝ်ႉ၊ ၽၢႆႇတၢင်းဢိတ်ႉသရေး မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 900 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 2,600 ၵေႃႉ လႄႈ ပႃႇလႅတ်ႉသတၢႆး လူႉသဵင်ႈတၢႆ 687 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3,726 ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း